Remissyttrande: Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

Svensk Handels remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 final.

Er ref: I2022/01039

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Digitalisering och tillgång till data är avgörande för den framtida handeln. Med anledning av det förslag som EU-kommissionen presenterat gällande nya regler för att öka datadelning och tillgång till data vill Svensk Handel framföra följande.

Sammanfattande synpunkter

Nedan följer våra sammanfattade synpunkter.

  • Svensk Handel välkomnar EU-kommissionens initiativ att uppmuntra ökad datadelning och ökad tillgång till data i unionen,
  • stödjer frivilliga kontraktuppgörelser för datadelning, industrins deltagande i processerna samt undantag för små och medelstora företag,
  • ser risker med förslagets nuvarande utformning och efterfrågar förtydligande gällande definitioner om data i det föreslagna lagförslaget samt att tillämpningsområdet snävas av.
    • Exempel på definitioner som behöver förtydligas för rättssäker tillämpning: produkt, data och related service
  • är övertygade om att datadelning som bygger på avtalsfrihet fortfarande bör vara huvudregeln. Vissa av de förslag som presenteras i datatakten riskerar att försvåra datadelning mellan aktörer, det vill säga, förslagen riskerar att få motsatt effekt än huvudsyftet med regelförändringen,
  • vill se förslag på ytterligare säkerhetsåtgärder i samband med datadelning mellan det privata och offentliga. Vi efterfrågar också tydligt ställda krav på det offentliga när de kan kräva den typen av information från det privata. Det offentliga ska kunna visa att det är motiverat, proportionerligt och att data som krävs ligger inom ramen för syftet av datadelningen,
  • efterfrågar ytterligare skydd för företagshemligheter för att skapa en långsiktig och trygg miljö för näringslivet att dela data,ser ett stort behov av klargörande vad gäller data som kommer från uppkopplade produkter och hur tillgång och delning av data från produkterna ska gå till,
  • vill lyfta fram vikten av att Dataskyddsförordningen, GDPR, respekteras när data delas. Inte sällan blandas dataset persondata och icke-persondata,
  • vill uppmärksamma lagstiftaren på att vissa av de reglerna om presenteras i förslaget riskerar att gå emot internationella dataöverföringar enligt GDPR.

Läs hela remissyttrandet här.

Svensk Handel

Mats Hedenström, näringspolitisk chef

Sofia Stigmar, jurist

Publicerad: 2022.06.01 Senast uppdaterad: 2022.06.01