Frågor och svar om Svensk Handel Juridik

Då vi tillhandahåller Svensk Handels medlemsföretag kostnadsfri telefonrådgivning ställs vi inför en mängd olika frågor. Nedan presenterar vi olika aktuella frågor vi har fått och svarar kortfattat på dem. Om du vill ha mer information om frågan är du välkommen att kontakta oss på 010-47 18 710.

Jag hyr en butikslokal om cirka 100 kvadratmeter i vilken jag säljer blommor med tillbehör. Min hyresvärd bygger för närvarande om delar av fastigheten och konverterar tomma kontorslokaler ovanför min lokal till bostadslägenheter. I samband med ombyggnationen avser hyres­värden att bygga en hiss som går upp till lägenheterna. Hyresvärden vill nu ta i anspråk cirka fem kvadratmeter av min lokal för att möjliggöra hissbyggnationen. Hyresvärden menar att hissen innebär en förbättring för fastigheten och att han därför har rätt till detta. Även om det bara är fråga om en mindre yta så är det en viktig försäljningsyta för mig. Jag vill därför inte släppa ytan. Har hyresvärden rätt att ta ytan från mig?

Jag har uppfattat det som att hyresavtalet inte är uppsagt utan att hyresvärden vill komma åt ytorna under hyrestiden. Det framgår inte av frågan med vilket stöd hyresvärden anser sig ha denna rätt. Hyresvärden nämner dock "förbättringsarbeten". Det är möjligt att han syftar på 12 kap 26 § jorda­balken (hyreslagen). Denna bestämmelse handlar om hyres­värdens rätt att under hyrestiden få tillträde till lokalen för att bland annat "utföra förbättringsarbeten". Det kan till exempel vara fråga om reparation eller standardhöjande arbeten. Sådana arbeten är det dock inte fråga om i ditt fall. Dessutom avser bestämmelsen i första hand frågan om hyresvärdens rätt till tillträde till lokalen. Bestämmelsen är inte aktuell för det fall hyresvärden, som i ditt fall, vill ta tillbaka vissa ytor permanent. Då är det fråga om en förändring av "hyres­objektet" under hyrestiden och det tillåter inte hyreslagstiftningen som är tvingande till hyresgästens förmån. Svaret på din fråga är således att hyresvärden inte har rätt till de aktuella ytorna under hyrestiden.

Kommer ni inte överens och hyresvärden fortfarande vill ta ytorna i anspråk är denne i stället hänvisad till att säga upp ditt hyresavtal för avflyttning till den dag det enligt avtalet tidigast kan sägas upp och samtidigt erbjuda dig förlängning på kvarvarande ytor. I uppsägningen skall hyres­värden då ange orsaken till att han vägrar förlängning av avtalet och till uppsägningen bifoga ett nytt hyresavtal avseende kvarvarande ytor.

Kommer ni inte överens utan du avflyttar kan du vara berättigad till skadestånd enligt hyreslagens bestämmelser. Får du en uppsägning är det för bibehållande av möjligheten till skadestånd viktigt att du ansöker om medling hos hyresnämnden inom två ­månader från det att du delgavs uppsägningen. Information om detta skall lämnas i uppsägningen. Är du osäker i dessa frågor rekommenderar jag dig att vända dig till jurist för rådgivning.

Eftersom det redan pågår ombyggnation vill jag i detta sammanhang även uppmärksamma dig på möjligheten att erhålla nedsättning av hyran. Innebär arbetena störningar kan detta enligt hyreslagens bestämmelser vara fråga om hinder och men i nyttjanderätten. Du kan även vara berättigad till skadestånd för det fall du lider skada. Beträffande rätten till nedsättning av hyran är det viktigt att du påtalar detta för hyres­värden när störningarna uppstår eftersom du i regel inte har rätt till reducerad hyra för tid innan hyres­värden uppmärksammats på detta.

Vi överväger att avsluta en verksamhet i en hyrd lokal, men vi har inte tagit ett definitivt beslut ännu. Bör vi säga upp hyresavtalet så att vi kan flytta när hyrestiden går ut?

Om ni inte har tagit ett definitivt beslut rekommenderar jag att ni säger upp hyresavtalet för villkorsändring i stället. Det ger er möjlighet att förhandla om en förlängning av avtalet om ni beslutar er för att inte lägga ner eller återkalla er uppsägning så att hyresavtalet löper vidare på oförändrade villkor, men även möjligheten att flytta vid hyrestidens utgång, eller att begära uppskov av flytten till annan tidpunkt om ni avslutar verksamheten.

Vi har fått en faktura som vi anser är felaktig och undrar hur vi ska agera

Om ni anser att ni har fått en felaktig faktura är det viktigt att ni bestrider den. Det gör du genom att skriva på fakturan att ni bestrider betalningsansvar och motiverar varför. Ni ska sedan returnera fakturan till avsändaren och spara kopia på det ni skickat.

Kan våra kunder begära att de får lösa in sina presentkort under obegränsad tid?

Ett presentkort kan lösas in inom den giltighetstid som finns angiven på presentkortet. Saknas uppgift om giltighetstid gäller presentkortet i tio år. Observera att för kort giltighetstid kan vara ett oskäligt avtalsvillkor.

Vi har en kund som har köpt en vara hos oss och hävdar att det är fel på varan. Kan vi hänvisa kunden till vår leverantör för reklamationen?

Nej, det kan ni inte göra. I och med ett köp ingår kund och säljare ett avtal där säljaren är ansvarig för varan. Därmed är det ni som ska ta ställning till reklamationen. Ni kan dock ha rätt att ställa vissa krav på er leverantör. Ett grundläggande skydd finns i köplagen men många leverantörer tillämpar egna avtal där avvikande villkor kan finnas. Det är därför viktigt att ni sätter er in i avtalet med leverantören.

Vi kommer att överlåta vår verksamhet genom en inkråmsöverlåtelse. Kan vi ge vår köpare tillträde till lokalen vi hyr i och med att överlåtelsen av verksamheten är klar?

Ni kan inte överlåta rätten att hyra lokalen utan hyresvärdens godkännande. Om hyresvärden inte vill godkänna överlåtelsen, och inte har någon giltig anledning, kan du söka tillstånd att överlåta hyresrätten hos hyresnämnden. Om du har hyrt lokalen mindre än tre år krävs synnerliga skäl, t.ex. sjukdom, för att hyresnämnden ska lämna tillstånd.

I morse när jag kom till butiken så var det två decimeter vatten i källaren där vi har vårt lager. Vad ska vi göra och vilka krav kan vi ställa mot hyresvärden?

Om du misstänker att det fortfarande kan strömma in vatten bör du först och främst kontakta hyresvärden eller det jourföretag hyresvärden hänvisar till för att få stopp på vatteninströmningen. Därefter bör du omgående kontakta ditt försäkringsbolag.

Ditt försäkringsbolag kan i vissa fall vilja besiktiga lokalen och eventuella skador. De vanliga företagsförsäkringarna innehåller oftast ett skydd vid skador som uppstår vid vatteninströmning. Det kan dock finnas vissa undantag, till exempel om vattnet kommer utifrån. Ur din försäkring kan du ofta få ersättning för både egendom som har blivit skadad och för den skada företaget eventuellt lider om verksamheten inte kan bedrivas i normal omfattning under tiden vattnet finns kvar och under tiden källaren saneras.

Nästa steg du ska vidta är att se till att få utrett orsaken till vatteninströmningen. Om hyresvärden har varit försumlig, till exempel genom att inte ha bytt ut gamla rör som borde ha bytts ut, har du rätt till ersättning av hyresvärden för den skada du lider. Det är hyresvärden som har skyldighet att visa att denne inte har varit försumlig. Du kan självklart inte få ersättning både från ditt försäkringsbolag och från din hyresvärd varför det är viktigt att du informerar ditt försäkringsbolag om hyresvärden betalar ut någon ersättning. Om hyresvärden inte har varit försumlig har du i vart fall rätt till skälig nedsättning av hyran under tiden saneringen av källaren pågår.

Normalt får du endast nedsättning för tiden efter det att du har meddelat hyresvärden att du ställer krav på sådan nedsättning. Så var snabb med att framställa krav till hyresvärden. Även om du inte har framställt något krav till hyresvärden kan det dock finnas möjlighet att i efterhand göra gällande ett sådant krav, även om förutsättningarna är sämre.

En kund har reklamerat ett par vinterstövlar som hon köpte för två år sedan. Nu vill hon få pengarna tillbaka. Har hon rätt till det?

Först och främst måste ni fastställa vad det är för sorts fel på stövlarna. Om felet beror på ett fabrikationsfel eller fel i konstruktionen kan kunden ha rätt att få pengar tillbaka. Om felet beror på normalt slitage har kunden inte någon sådan rätt. Vad som är normalt slitage är inte alltid helt enkelt att svara på men generellt kan kunden inte ha samma förväntningar på livslängd på en billig vara som en dyrare.

Fel som beror på felaktig användning av kunden är inte heller något som säljaren normalt ansvarar för. Kunden har rätt att reklamera fel i en köpt vara i tre år från det datum kunden tagit emot varan. Säljaren har även om kunden kräver att få pengarna tillbaka rätt att försöka laga stöveln eller erbjuda kunden nya stövlar om detta inte medför någon väsentlig olägenhet för kunden och kan ske inom skälig tid. Om det inte är möjligt att laga stövlarna eller erbjuda kunden nya stövlar har kunden rätt att häva köpet, dvs. rätt att få lämna tillbaka stövlarna och få pengar tillbaka, om felet är av väsentlig betydelse för kunden. Kunden har således inte rätt att lämna tillbaka stövlarna bara för att till exempel skinnet har bleknat på olika sätt.

Vid hävning kan kunden vara skyldig att erlägga ersättning för den nytta kunden har haft av varan, s.k. nyttoavdrag. Ersättningen ska motsvara den nytta kunden har haft och i det aktuella fallet kan säljaren göra en bedömning av hur lång livslängd stövlarna har under normala förhållanden. Om stövlarna normalt kan anses hålla i fem säsonger och kunden använt dem under två skulle ett nyttoavdrag om 40 procent kunna vara skäligt. Det är ofta god kundservice att inte kräva nyttoavdrag. I vissa fall kan det dock ändå vara motiverat men det är en bedömning säljaren måste göra själv. Kunden kan kräva ränta på köpeskillingen från köpedatumet samt även ersättning för vissa kostnader, till exempel skälig reskostnad, varför det ibland är en lämplig lösning att kunden får tillbaka hela köpeskillingen utan nyttoavdrag men utan någon övrig ersättning.

Vi tillverkar kläder och marknadsför dem under ett varumärke som har blivit mycket välkänt. Vi har en logotype som de flesta känner igen och vi har även registrerat varumärket. Vi är mycket måna om att kontrollera användningen av vårt varumärke och vill inte att det används utan vår tillåtelse. Nu har vi uppmärksammat att ett företag säljer produkter som är försedda med en figur som är nästan identisk med vår logotyp. Det rör sig dock inte om produkter vi har designat. Vad ska vi göra?

Varumärkeslagen ger rättighetshavaren en omfattande ensamrätt att välja när, var, hur och av vem varumärket ska användas. Självklart har inte någon annan rätt att använda sig av en logotyp som är identisk eller förväxlingsbar med er om det rör sig om samma typ av produkter. Jag rekommenderar er att försöka samla in material som visar på att det faktisk rör sig om så kallade piratkopior. Köp in några produkter och sammanställ i ett protokoll alla omständigheter som visar på att det rör sig om produkter som inte ni har tillverkat.

Därefter rekommenderar jag att ni skickar ett brev till säljaren där ni påtalar för denne att produkterna är piratkopior. Det är inte alltid säljaren vet om att det rör sig om piratkopierade produkter. Oavsett säljaren vet om det eller inte kan denne dock vara skadeståndsskyldig. Om försäljningen inte upphör bör ni kontakta juridiskt ombud som hjälper er att driva ärendet vidare. För att motverka import och försäljning av piratkopierade produkter kan ni ansöka hos Tullverket om att de ska kontakta er om de hittar produkter som kan misstänkas utgöra intrång i ert varumärke. Ni hittar mer information om detta på 
Tullverkets webbplats samt EU-kommissionens webbplats

Vi säljer begagnade bilar och nu har en kund hört av sig och kräver ersättning för utbyte av en kylare. Vi har en egen verkstad men nu har kunden låtit en annan verkstad byta kylaren. Är vi skyldig att ersätta kunden för bytet av kylaren?

Som jag förstår det har ni inte invänt mot att kylaren är trasig. Jag börjar ändå först med att redogöra för vilket ansvar ni har för felet. Om ett fel uppstår inom sex månader från leveransen förutsätts ha funnits redan vid leveransen, såvida säljaren inte kan visa på annat. Om felet således har uppstått inom denna tid måste ni bevisa att felet inte har funnits vid leveransen. Även om felet uppstår efter sex månader har ni ett ansvar om kunden kan visa att det är ett fel som har funnits vid leveransen. Allmänna reklamationsnämndens praxis ställer dock i många fall inte ett särskilt högt krav på konsumenten i dennes bevisning av att felet fanns redan vid leveransen. Observera att det endast är felet som måste föreligga vid leveransen och att symtom på felet kan uppstå senare, till exempel kan en ljuddämpare gå sönder efter flera tusen mils körning på grund av att en svetsfog har varit dålig vid leveransen.

Enligt konsumentköplagen har ni en rätt att laga felet om ni erbjuder att göra det i samband med att kunden klagar på felet och förutsatt att ni kan laga felet inom skälig tid därefter. Om det skulle innebära en väsentlig olägenhet för kunden att låta säljaren laga felet kan dock kunden ha rätt att laga felet hos någon annan, t.ex. om en bil går sönder på en ort långt bort från säljaren och det skulle vara dyrare för säljaren att laga bilen själv. Så för att svara mer precist så om ni anser att kylaren har varit felaktig vid leveransen och det har förelegat en väsentlig olägenhet för kunden att låta er laga felet så har ni ett ansvar att ersätta kunden för bytet av kylaren, annars inte. Jag kan tycka att det är en god gest att även om ni inte har något ansvar i vart fall erbjuda kunden ersättning motsvarande er självkostnad att byta kylaren.

Vi håller på att leta efter en ny lokal och i många fall vill den befintliga hyresgästen ha ersättning för att överlåta hyresavtalet. Är det verkligen tillåtet?

Det finns inte något förbud mot att begära ersättning för att överlåta en lokal. Observera att när det gäller bostadslägenheter är detta däremot förbjudet. Om ni hittar en lokal där ni är beredda att betala för att få lokalen överlåten till er är det mycket viktigt att ni ser till att hyresvärden godkänner överlåtelsen och att ni kontrollerar så att ni kan bedriva er verksamhet i den nya lokalen innan ni betalar några pengar till överlåtaren.

Det är inte ovanligt att hyresvärden endast kan tänka sig att godkänna överlåtelsen om den nya hyresgästen godkänner en hyreshöjning eller andra sämre villkor. Många hyresvärdar är vidare väldigt restriktiva vid val av sina hyresgäster och det är inte alltid säkert att de godkänner er verksamhet. Upprätta ett avtal som reglerar de viktigaste detaljerna som överlåtelsedagen, köpesumma, hyresvärdens godkännande och om någon inredning eller annan egendom ingår.

Publicerad: 2015.04.13 Senast uppdaterad: 2015.04.13