Rekrytering

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar våra kandidaters personuppgifter. Detta är viktigt för att du som kandidat ska känna förtroende för oss som arbetsgivare. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på svenskhandeljuridik.se. Du kan också be om att få ta del av informationen genom att kontakta oss vår kontaktperson som angetts i samband med rekryteringen.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Kontakta oss gärna på info@shjuridik.se

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Svensk Handel Juridik AB, org. nr 556072-8098, är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter. 

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att vi rekryterar nya medarbetare eller sparar information om dig för framtida rekryteringar.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:
• Namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
• Ansökningshandlingar (t.ex. CV, personligt brev eller andra intyg)
• Omdömen från referenser
• Intervjuunderlag, t.ex. anteckningar från intervjuer
• Andra uppgifter som du har uppgett i din ansökan

Dina referenser

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi själva har dokumenterat i samband med en rekrytering kan vi också samla in uppgifter från de referenser som du har uppgett i din ansökan. Detta kan röra uppgifter om din tidigare erfarenhet, kvalifikationer eller andra personliga omdömen.

Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet, anger vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på och hur länge vi sparar dina uppgifter. Om tillämpligt anger vi också om vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part.

1. ADMINISTRERING AV REKRYTERINGEN

Vi behandlar dina uppgifter i samband med att du har sökt en tjänst hos oss. Under en rekrytering kommer vi att registrera och gå igenom alla ansökningar till tjänsten.

Behandlingar som utförs för ändamålet

  • Registrering av din ansökan.
  • Vi kommunicerar med kandidater i samband med en pågående rekrytering angående tjänsten, vårt företag eller andra frågor relaterade till rekryteringen.
  • Vi kallar till och genomför intervjuer samt återkopplar till kandidater efter genomförd intervju.
  • Vi inhämtar omdömen från referenser som kandidaten uppgett.

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna rekrytera nya medarbetare.

Lagringstid

Senast 30 dagar efter avslutad rekrytering. Därefter kan uppgifterna sparas för ändamål nr 2 och 3.

 

2. KANDIDATDATABAS

Ibland får vi in fler ansökningar från bra kandidater än vad vi har möjlighet att rekrytera till vår organisation. Vi vill såklart hålla kontakten med alla som är intresserade av att jobba hos oss och kan därför spara dina ansökningshandlingar för att kontakta dig för framtida tjänster.

Behandlingar som utförs för ändamålet

  • Vi sparar ansökningar från tidigare rekryteringsförfaranden och spontanansökningar och matchar kandidaters profil med nya tjänster.

Mottagare av personuppgifter

Vi kan lämna ut ditt namn, dina kontaktuppgifter och ansökningshandlingar till andra bolag i vår koncern när din profil matchar deras kravprofil. Bolag som ingår i vår koncern är:

  • Svensk Handel AB
  • Svensk Distanshandel AB

Laglig grund

Ditt föregående samtycke.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter i 24 månader från din senaste aktivitet. Med aktivitet menas att du sökt en ny tjänst, loggat in på ditt användarkonto eller annars uppdaterat dina uppgifter i din profil.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från vår kandidatdatabas. I så fall kommer vi radera dina personuppgifter, förutsatt att vi inte behöver spara dem för ändamål nr 3. I så fall kommer vi istället säkerställa att dina uppgifter inte används för något annat ändamål än att uppfylla ändamål nr 3.

 

3. TVIST

Om det mot förmodan skulle uppstå en tvist som rör den tjänst som du sökt eller i händelse av ett tillsynsärende från en myndighet kan vi behöva behandla dina uppgifter för att fastställa eller försvara oss mot ett rättsligt anspråk.

Behandlingar som utförs för ändamålet

  • Vi behandlar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera en tvist, t.ex. ett rättsligt anspråk enligt diskrimineringslagen.

Mottagare av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till berörda motparter, ombud, myndigheter eller domstolar.

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk alternativt rättslig förpliktelse om vi är skyldiga enligt gällande lagstiftning att lämna ut dina personuppgifter, t.ex. när det rör sig om förfrågningar från tillsynsmyndigheter eller domstolar.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter i 24 månader efter avslutad rekrytering enligt preskriptionstiden i diskrimineringslagen.

Tredje part

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter med ett annat företag (gäller i förhållande till alla våra ändamål). Det kan vara om vi behöver support från det företag som tillhandahåller det rekryteringsverktyg som vi använder oss av eller när vi använder en rekryteringspartner som tar emot kandidaters ansökningar under en rekrytering. Detta företag är personuppgiftsbiträde till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Kom ihåg dina rättigheter!

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling och automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Notera att vi fortsatt kommer att behandla vissa uppgifter förutsatt att vi kan visa avgörande berättigade skäl, trots din förfrågan. Detta kan röra personuppgiftsbehandling som är särskilt viktig för vår verksamhet, t.ex. vårt berättigade intresse av att kunna hantera tvister.

Du har också rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om du t.ex. uttryckligen har samtyckt till behandlingen.

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter som ditt samtycke avsåg förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, t.ex. en rättslig skyldighet för oss att spara uppgifterna.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på ditt lämnade samtycke kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.


Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges längst upp i denna policy.

Publicerad: 2018.06.11 Senast uppdaterad: 2018.06.11