Referens- och arbetsgrupper

Svensk Handel har referens- och arbetsgrupper som jobbar med olika sakfrågor. Du kan läsa mer under respektive grupp. Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta den som är gruppansvarig.

Arbetsgrupp för företagsaktsamhet (Due Diligence)

En arbetsgrupp med hållbarhets- och leveranskedjeansvariga på Svensk Handels större medlemsföretag

Syfte: Att informera om diskussionen om lagstiftning som förs rörande företags ansvar när man gör affärer i tredje land, samt utveckla en gemensam position inom den svenska handeln.

Kontaktperson: Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel

Arbetsgrupp GDPR och Privacy-frågor

En arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom GDPR och Privacy-området på större medlemsföretag i Svensk Handel samt experter från Svensk Handel Juridik.

Syfte: Att informera om den senaste praxisen och vägledningen inom dataskyddsfrågor, samt diskutera privacyfrågor med tolkningsutrymme. Gruppen tar också fram gemensamma vägledningar och tolkningsguider för Svensk Handels medlemsföretag vid implementering av nya tjänster som innebär personuppgiftsbehandlingar.

Kontaktperson: Sofia Stigmar, jurist på Näringspolitiska avdelningen på Svensk Handel. 

Arbetsgrupp för produktpass och spårbarhet

En arbetsgrupp med hållbarhets- och leveranskedjeansvariga på Svensk Handels större medlemsföretag.

Syfte: Att öka kunskapen inom handeln kring hur transparens och spårbarhet igenom hela leveranskedjan kan bidra till en hållbar handel. Att säkerställa att beslutsfattares ambitioner att styra mot ökade krav på information kring produkter och dess leveranskedja inte motverkar handeln hållbarhetsarbete och konkurrenskraft.

Kontaktperson: Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Dagligvaruhandelns Säkerhetsgrupp

En arbetsgrupp för Säkerhetschefer/riskansvariga från dagligvaruhandelns fem största medlemsföretag.

Syfte: Att diskutera säkerhetsfrågor och driva säkerhetsprojekt med betydelse för dagligvaruhandeln.
Kontakperson: Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel

Etableringsnätverket

Ett nätverk för etableringschefer och etablerare från Svensk Handels medlemmar samt andra kunder till Svensk Handel Juridik.

Syfte: Att diskutera och driva avtals- och hyresfrågor.
Kontaktperson: Malin Engblom, vd för Svensk Handel Juridik som är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel. 

Handelns säkerhetsgrupp

Svensk Handel samverkar här med HSG (Handelns Säkerhetsgrupp).

Syfte: Att diskutera för handeln angelägna säkerhetsrelaterade frågor och utmaningar.
Kontaktperson: Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

HR-chefsnätverket

En referensgrupp för HR-chefer på Svensk Handels större medlemsföretag.

Syfte: Att brett diskutera övergripande HR frågor och möjliggöra kontakter mellan deltagarna samt få input i arbetsgivarfrågor.

Kontaktperson: Anna Jarnemyr, assistent till avdelnings- och förhandlingschefen på Svensk Handel.

HR-nätverket Örebro

Ett nätverk för HR-medarbetare från medelstora och större medlemsföretag i regionen.

Syfte: Att informera om aktuella ämnen relaterade till arbetsrätt samt erbjuda en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte för HR-medarbetare i Örebro med omnejd.

Kontaktperson: Anna Lönnberg, Arbetsrättsexpert/Förhandlare på Svensk Handel

Livsmedelsgrossisterna

En branschorganisation som består av aktörer inom partihandeln med livsmedel och samordnas av Svensk Handel.

Syfte: Att öka kunskapen om den svenska grossisthandeln med livsmedel gentemot såväl beslutsfattare och myndigheter, samt bedriva opinion. Att samverka kring branschgemensamma frågor i syfte att utveckla handelns hållbarhetsarbete och konkurrenskraft.

Kontaktperson: Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel

Nätverket för ny lagstiftning

Ett nätverk främst för bolagsjurister på medlemsföretag i Svensk Handel, Svensk Handel Juridik och Svensk Digital Handel.

Syfte: Att informera och diskutera aktuella juridiska frågor framför allt inom det digitala området, civilrätt och marknadsrätt samt att erbjuda ett nätverk för bolagsjurister på Svensk Handels medlemsföretag.
Kontaktperson: Jolanda Girzl, näringspolitisk expert på Svensk Handel. 

Nätverksgrupp arbetsmiljö

Ett nätverk för personer i Svensk Handels större medlemsföretag som arbetar strategiskt med arbetsmiljöfrågor ex HR-chefer, HR specialister och Förhandlingschefer.

Syfte: Att ge möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte på arbetsmiljöområdet.
Kontaktpersoner: Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Arbetsrätt och förhandling på Svensk Handel och Astrid Hoem, arbetsmiljöexpert på Arbetsrätt och förhandling på Svensk Handel.  

Referens-/arbetsgrupp om data och innovation

En referens-/ arbetsgrupp som handlar om öppen och offentlig data, bestående av experter från större medlemsföretag.

Syfte: Baserat på regeringsuppdrag och presenterad lagstiftning på EU-nivå och nationellnivå diskutera och stämma av hur handeln ser på frågor om data och innovation och identifiera vilka regelförändringar vi behöver se för att tillgänglig göra data i handeln.

Kontaktperson: Sofia Stigmar, jurist på Svensk Handel.

Referensgrupp för ”säkra produkter”

Ett nätverk för Svensk Handels stora medlemsföretag inom sällanköpsvaruhandeln.

Syfte: Att vara ett bollplank för Svensk Handel i arbetet med produktsäkerhet samt att erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag samt en plattform för information om ny och gällande produktlagstiftning från relevanta myndigheter.
Kontaktperson: Ann Christiansson, näringspolitisk expert Svensk Handel. 

Samverkan mot bluffakturor

En referensgrupp bestående av företrädare från Kronofogden, Skatteverket, EBM, Polisen, Bolagsverket, Konsumentverket och Svensk Handel.

SyfteAtt dela information om nya bedrägliga fakturautskick, aktiva gärningspersoner, nya företag att se upp för etc. samt att dela aktuell problembild med varandra.

KontaktpersonNina Jelver, säkerhetsexpert på Svensk Handel.

Samverkan mot identitetsrelaterad brottslighet

En referensgrupp bestående av företrädare från olika myndigheter och företag för informationsutbyte rörande identitetsrelaterad brottslighet.

SyfteAtt samverka kring Identitetsrelaterade bedrägeribrott. Informationsutbyte rörande aktuell problembild.

KontaktpersonNina Jelver, säkerhetsexpert på Svensk Handel.

Storanvändare Säkerhetscenter

En referensgrupp för säkerhetschefer/ansvariga för främst kedjor men även fristående butiker som aktivt använder Svensk Handels Säkerhetscenter.

Syfte: Samverka kring utvecklingen av appen Säkerhetscenter.
Kontaktperson: Jonny Forsberg, säkerhetassistent på Svensk Handel.

Svensk Handels Betalgrupp

En referensgrupp för personer som arbetar med betalfrågor på Svensk Handels medlemsföretag.

Syfte: Att informera, diskutera, driva och säkerställa att handeln har kostnadseffektiva, tillgängliga, stabila och säkra betallösningar.
Kontaktperson: Bengt Nilervall, näringspolitisk expert betalfrågor på Svensk Handel.

Svensk Handels Chefsnätverk

Ett nätverk för vd:ar och andra ledningsgruppspersoner i större medlemsföretag.

SyfteAtt informera om det aktuella läget i handeln samt ge möjlighet till dialog och diskussion om viktiga frågor för handeln just nu.

Kontaktperson: Eva Cohen, kommunikationsstrateg och projektledare på Svensk Handel.

Svensk Handels samverkansgrupp kring plastfrågor

Ett nätverk för inköps-, kvalitets- och hållbarhetsansvariga på Svensk Handels medlemsföretag.

Syfte: Att diskutera pågående lagförslag och förse Svensk Handel med underlag dels möjliggöra en plattform för kunskapsspridning och samarbeta inom handeln, för en mer hållbar användning av plast. Målet är att fler produkter ska gå att återanvända och återvinna och att fossilplast fasas ut.

Kontaktperson: Ann Christiansson, näringspolitisk expert Svensk Handel.

Svensk Handel Stil

Ett branschkansli som företräder sko-, mode- och textilbranschen bland Svensk Handels medlemsföretag. Svensk Handel Stil ger också ut Stilindex varje månad.

Syfte: Att driva frågor för branschen genom påverkan, information och samverkan, bland annat genom referensgruppen ”T4RI – Textiles for Recycling Initiative”.

Kontaktperson: Jessica Korondy Ring, näringspolitisk expert på Svensk Handel

T4RI – Textiles for Recycling Initiative

En referensgrupp bestående av hållbarhetsansvariga på Svensk Handels medlemsföretag.

Syfte: Kunskapsbyggande och ställningstagande kring producentansvar för textil samt möjlighet att föra dialog med andra intressenter relaterade till den textila värdekedjan.
Kontaktperson: Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel. 

Personalchefsnätverket Göteborg

Ett nätverk för HR-chefer på Svensk Handels större medlemsföretag i regionen.

Syfte: Att ge en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom lag-, avtals- och näringslivsfrågor för personal- och HR chefer på de största medlemsföretagen inom Region Väst.

Kontaktperson: Dennis Lager, regionchef Arbetsrätt och förhandling.

Personalchefsnätverket Jönköping

Ett nätverk för HR-specialister från medelstora och större medlemsföretag i regionen.

Syfte: Att informera om aktuella ämnen relaterade till arbetsrätt samt erbjuda en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte för HR-chefer i Region Syd.

Kontaktperson: Rikard Bunnvik, regionchef Arbetsrätt och förhandling.

Personalchefsnätverket Skåne

Ett nätverk för HR-specialister från medelstora och större medlemsföretag i regionen.

Syfte: Att informera om aktuella ämnen relaterade till arbetsrätt samt erbjuda en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte för HR-chefer i Region Syd.

Kontaktperson: Rikard Bunnvik, regionchef Arbetsrätt och förhandling.

Publicerad: 2019.02.14 Senast uppdaterad: 2021.04.01