Remissyttranden

2020.04.29

En ny riksbankslag

Svensk Handel har inga invändningar på ett övergripande plan mot att nuvarande riksbankslag med flera bestämmelser ses över och att Riksbankens befogenheter, mandat och beslutsstruktur preciseras.

2020.04.05

Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen

Svensk Handel motsätter sig inte regeringens förslag till tillfällig krislag som bland annat öppnar för att kunna stänga stormarknader och handelsplatser för att hindra coronavirusets spridning. Men de menar att det måste kompletteras med en plan för att kompensera de företag som drabbas.

2019.12.12

Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Svensk Handels remissyttrande på promemorian gällande förslag som syftar till att stärka konsumentskyddet när betaltjänster tillhandahålls: Vi tillstyrker förslaget i promemorian. Dock tycker vi det är rimligt att överväga och utreda förslagets rättsliga ansvarsutformning.

2019.11.28

Promemorian Skatt på plastbärkassar

Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Finansdepartementets promemoria om skatt på plastbärkassar. Tyvärr har vår sektorskollega, Visita, inte fått samma möjlighet trots att man i stora drag också påverkas av den föreslagna lagstiftningen. Följande remissvar har därför både Svensk Handel och Visita som avsändare.

2019.11.28

Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län

Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter till Länsstyrelsens remiss om klimat- och energistrategi för 2020-2045.

2019.11.04

Förslag gällande användning och överlåtelser av växtskyddsmedel

Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian gällande användning och överlåtelse av växtskyddsmedel, miljösanktionsavgifter på växtskyddsmedelsområdet m.m. Här följer Svensk Handels svar och kommentarer på de delar som främst rör handeln.

2019.10.30

Remiss av Näringslivspolicy för Stockholms stad KS 2019/273

Svensk Handel välkomnar det initiativ för ny näringslivspolicy med ett näringsliv i fokus som Stockholms Stad ger uttryck för och ser fram emot att vara en aktiv part i det fortsatta arbetet. I samverkan över kommungränserna samt med hänsyn till de förändringar som handelns står inför.

2019.10.25

Förslag till ändring av föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg

Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter till Jordbruksverkets remiss om förslag till ändring av föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg.

2019.10.21

Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Det är nödvändigt att anpassa reglerna till nya affärsmodeller, som säkerställer att mervärdesskatt inbetalas och gynnar handel och konkurrens på lika villkor.

2019.10.10

Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter

Transporter kan effektiviseras ur såväl volymsynpunkt som miljösynpunkt. Ett led i detta är möjligheten att transportera mer med varje fordon genom längre och/eller tyngre fordon.

2019.10.07

Departementspromemorian Etableringsjobb

Svensk Handel är en del av Svenskt Näringsliv och därigenom del av en av de parter som hösten 2017 undertecknade en principöverenskommelse om etableringsjobb.

2019.10.04

Biojet för flyget

Svensk Handel välkomnar möjligheten att kommentera SOU 2019:11, remiss I2019/01357/E angående biojet för flyget. Svensk Handel ansluter till Svenskt Näringslivs remissvar.

2019.09.23

Kemikalieinspektionen - leksakers brännbarhet

Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper; gränsvärden för krom (VI)

2019.09.23

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet

Svensk Handel har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. Svenskt Handel anser att något generellt förbud mot registerkontroll inte bör införas.

2019.09.16

Betänkande SOU 2019:14 Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation

Svensk Handel instämmer i lagstiftningsbehovet vad gäller statliga fysiska identitetshandlingar för att uppfylla de säkerhetskrav som ska kunna ställas på identitetshandlingar.