2018

2019.01.03

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikten

Svensk Handel har beretts möjlighet att svara på remissen gällande Naturvårdsverkets regeringsuppdrag kring verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt.

2018.12.11

Remissyttrande: Polismyndigheten

Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2018.10.31

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Svensk Handel ser arbetet med framväxten av en digital inre marknad och undanröjandet av hinder för gränsöverskridande e-handel som mycket viktigt. Därför välkomnas EU-kommissionens initiativ att effektivisera marknaden för gränsöverskridande paketleveranser och minska omotiverade prisskillnader. 

2018.10.22

Betänkandet – Tryggad tillgång till kontanter

Svensk Handel ställer sig positiva till Riksbankskommitténs förslag om att de stora bankerna ska säkerställa rimlig tillgång till kontanttjänster. Svensk Handel välkomnar också förslaget om att Riksbanken får ett övergripande ansvar för kontanthanteringen i Sverige, med tillägget att de också tar ett större finansiellt ansvar.

2018.09.18

Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter till Kemikalieinspektionen gällande förslag till ändringar i bilagan till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper. Svensk Handel har följande att anföra.

2018.09.03

Förslag till ändringar av TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera

Svensk Handel välkomnar och tillstyrker föreskriftsförändringen som kan väntas leda till ökad tillgänglighet till läkemedel på apotek.

2018.08.27

Modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (Omnibus)

New Deal for Consumers (Omnibus), Europeiska kommissionens förslag till direktiv om modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (COM(2018) 185 final).

2018.08.27

New deal for consumers grupptalan

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, om upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final).

2018.08.27

Förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Naturvårdsverket förslag om nya uppgiftskrav på mycket tunna plastbärkassar och har följande att anföra.

2018.08.16

Mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter – ett regeringsuppdrag

Svensk Handel har beretts möjlighet att svara på remissen gällande Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdraget kring Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter och har följande att anföra.

2018.08.16

Promemoria Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

Svensk Handels medlemsföretag agerar på en internationellt konkurrensutsatt marknad och varje förändring av skatter eller regler som innebär en nackdel för våra medlemsföretag gentemot internationella konkurrenter blir försvårande omständigheter för att bedriva verksamheten. 

2018.08.16

Betänkandet Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?

Svensk Handel är positivt inställda till internationell konkurrens och frihandel men med förbehållet att det sker på lika villkor.