Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Svensk Handel ser arbetet med framväxten av en digital inre marknad och undanröjandet av hinder för gränsöverskridande e-handel som mycket viktigt. Därför välkomnas EU-kommissionens initiativ att effektivisera marknaden för gränsöverskridande paketleveranser och minska omotiverade prisskillnader. 

Ett väsentligt hinder på detta område är bristande interoperabilitet, som har sin grund i avsaknaden av gemensamma kommunikations-standarder och icke-kompatibla säkerhetslösningar mellan olika operatörer i olika länder. För att undanröja dessa hinder, och skapa en bättre, mer kostnadseffektiv och snabbare leverans till slutkunden, behövs gemensamma europeiska standarder. Denna fråga faller förvisso utanför ramen för liggande förslag, men Svensk Handel vill ändock framhålla att de initiativ på EU-nivå som tagits för att öka interoperabiliteten på den inre marknaden, välkomnas.

Ett annat betydande hinder för konkurrenskraftig e-handelsexport från Sverige är prisskillnader på gränsöverskridande paketleveranser. Utredningar ger vid handen att det är väsentligt dyrare att skicka från svenska företag till konsument i annat EU-land, än från företag i annat EU-land till svensk konsument. En konkurrenssnedvridning av paketleveranser som behöver korrigeras, och Svensk Handel välkomnar initiativ som ger mer transparens och effektivare tillsyn, för att gynna svensk e-handelsexport.

Synpunkter på utredningens förslag

Svensk Handel tillstyrker utredningens förslag och har inget ytterligare att anföra.

Läs hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2018.10.31 Senast uppdaterad: 2018.10.31

Skriv en kommentar