Remissyttrande: Polismyndigheten

Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Sammanfattning

Verksamhetsutövare är enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) skyldiga att, dels på eget initiativ och dels på begäran av Polismyndigheten, rapportera in misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism. Idag saknas dock tvingande bestämmelser för hur denna rapportering ska se ut vilket enligt Polismyndigheten själv är ineffektivt och kostsamt. Dessutom försvårar det allvarligt Polismyndighetens förmåga att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Polismyndigheten föreslår mot bakgrund av vad som redovisas i konsekvensutredningen att det i nya föreskrifter regleras att rapportering enligt 4 kap. 3 § penningtvättslagen och lämnande av uppgifter enligt 4 kap. 6 § penningtvättslagen ska ske genom Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se. Polismyndigheten föreslår vidare att föreskrifterna ska innehålla en bestämmelse om att alla rapportörer, innan första rapporteringstillfället, måste registrera sig i IT-systemet goAML. Först när Polismyndigheten har verifierat och godkänt rapportören kan denne börja använda systemet.

Allmänna synpunkter

Svensk Handels medlemmar bedöms inte falla in under den kategori verksamhetsutövare som kommer rapportera in via en XLM-lösning. I de fall det skulle vara aktuellt med inrapportering kommer den sannolikt ske manuellt vilket enligt Polismyndigheten inte kommer medföra vare sig ökad tidsåtgång eller ökade administrativa kostnader. Genom införandet av goAML kommer Polismyndigheten redan från början att få in uppgifter i rätt format vilket i sin tur innebär färre kompletterande frågor till verksamhetsutövarna. Regleringen bedöms inte heller påverka konkurrensförhållandena för företagen. Skyldigheten att rapportera och lämna uppgifter har inte förändrats. Regleringen innebär endast att alla framöver kommer vara skyldiga att rapportera i samma system.

Sammantaget och med anledning av ovan resonemang ställer sig därför Svensk Handel positiv till Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630 ) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Publicerad: 2018.12.11 Senast uppdaterad: 2018.12.11

Skriv en kommentar