Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikten

Svensk Handel har beretts möjlighet att svara på remissen gällande Naturvårdsverkets regeringsuppdrag kring verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt.

Svensk Handel välkomnar regeringens ambitioner om att undersöka möjligheten till att förenkla och minska den administrativa bördan för företag som hanterar avfall, genom att titta på att införa allmänna regler, förutsatt att övriga regler kring miljö, hälsa och säker avfallshantering garanteras. 

Bakgrunden till detta är att regeringen konstaterat att bestämmelserna om behandling av avfall behöver ändras så att all behandling av avfall blir tillstånds- eller anmälningspliktig alternativt omfattas av allmänna regler som säkerställer att avfallet behandlas i enlighet med avfallsdirektivets krav på avfallshantering.

Svensk Handels medlemsföretag berörs i dagsläget inte av förslagen i Naturvårdsverkets skrivelse kring allmänna regler.

Men då cirkulär ekonomi är i fokus, med mål om att minska avfall, recirkulera mer material och produkter - dvs sluta kretsloppen - för att nå högre upp i avfallstrappan, är det viktigt att alla är med och bidrar för att vi ska nå dit.

Handelsföretagen engagerar sig i frågor som rör bättre avfallshantering och effektivare resursutnyttjande. Fler och fler företag vill bidra till att sluta kretsloppen genom ökad insamling för återanvändning och återvinning.

Det är därför viktigt att lagstiftaren möjliggör och underlättar så att fler aktörer kan och får bidra till den cirkulära ekonomin. Dels måste avfall börja ses som en resurs dels måste företag få hantera sitt eget restmaterial och avfall utan att drabbas av betungande administration och lagstiftning.

Avfallsdefinitionerna behöver uppdateras och moderniseras. Det så kallade ”därmed jämförliga avfallet” från verksamheter bör inte per automatik klumpas ihop med hushållsavfall och bli kommunernas monopol. Det främjar vare sig ett effektivare resursutnyttjande eller leder till att fler aktörer bidrar till en cirkulär ekonomi.

Frågor som Naturvårdsverket skulle kunna undersöka vidare i sitt fortsatta arbete är att titta på hur man skulle kunna underlätta för företag som t ex. samlar in uttjänta produkter, material och restprodukter för vidare behandling (återbruk, återanvändning, återvinning), så att de inte per automatik klassas som avfallshanterare och därmed drabbas av tillkommande avfallslagstiftning. Här kan det vara aktuellt att titta på möjliga undantag, samtidigt som miljö och hälsoaspekter etc. ska finnas med i beaktandet.

Inom handeln finns idag flera goda exempel som bidrar till cirkulär ekonomi och ett effektivare resursutnyttjande men som idag drabbas av olika hinder pga. hur avfallslagstiftningen är utformad.

Publicerad: 2019.01.03 Senast uppdaterad: 2019.01.03

Skriv en kommentar