2019

2019.07.08

Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter

Information om tolkning av marknadsföring av tobaksvaror är idag bristfällig, tvetydlig och otillgängligt. Idag är det svårt för den enskilde handlaren att förstå hur tobaksprodukter får marknadsföras såväl online som i fysisk butik. Det är allt för mycket begärt att den enskilde handlaren ska hålla sig á jour med rättstillämpningen och förstå de olika nyanserna i domstolarnas avgörande. Mot bakgrund av detta anser Svensk Handel att det är bra att Konsumentverket samlar information om marknadsföring av tobaksvaror i allmänna råd. 

2019.06.17

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott

Svensk Handel har under en längre tid efterfrågat engagemang från politiker då dagens förutsättningar kräver regelförändringar för att tillförsäkra en säker och acceptabel arbetsmiljö samt hämmar brottsutvecklingen i butiker.  

2019.06.17

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Svensk Handel framhåller vikten av att tillsynen över konsumentregelverket är välfungerande och enhetlig i hela EU. Svensk Handels inställning är att det mest effektiva skyddet upprättas för konsumenten om lagstiftningen är harmoniserad och att rättstillämpningen sker på liknande sätt i samtliga medlemsstater. 

2019.04.08

Kommentarer på MSBs förslag till handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i butiker

Svensk Handel har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på MSBs förslag till handböcker gällande hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor och har följande att anföra.

2019.04.05

Tobakslagen – föreskrifter om egenkontrollprogram

Svensk Handel har tidigare framfört att harmoniseringen av bestämmelser rörande tobak och liknande varor är välkommen. Den ökade spårbarheten och identitetsmärkningen av tobaksrelaterade produkter ger bättre förutsättningar att bekämpa illegal handel och olagliga tobaksvaror, vilket i sin tur främjar konkurrensen på marknaden. Detta har ett tydligt värde för svensk handel.

2019.03.28

Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

Dubbelbeskattning utgör ett hinder för gränsöverskridande handel och investeringar på EU:s inre marknad. Direktivet om skattetvist-lösningsmekanismer är ett steg i rätt riktning och Svensk Handel ställer sig därför mycket positiva till en snabb implementering i svensk rätt.   

2019.03.21

Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige

Svensk Handel har i huvudsak inga synpunkter på utredningen, då det inte finns något som tyder på att handelns aktörer påverkas nämnvärt av tidsomställningens vara eller icke vara. Svensk Handel vill dock i sammanhanget poängtera vikten av att samtliga EU-länder även framgent tillämpar harmoniserade regler om tidsomställning. 

2019.03.21

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Svensk Handel har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på MSBs förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler vars syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga gaser. Föreskrifterna ställer krav på hur anläggningar med brandfarlig gas ska utformas samt på förvaring och placering av behållare med brandfarlig gas. 

2019.03.11

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning

Svensk Handel välkomnar möjligheten att kommentera regeringens förslag till höjda skatter i remiss Fi2019/00431/S2. Remissens svar begränsar sig till den del som handlar om höjd skatt på kemikalier i viss elektronik (avsnitt 5).

2019.03.11

Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt

Handeln i Sverige står i dag mitt i en stor strukturomvandling. Vi konstaterar att det kommer att hända mer de kommande 10 åren än vad det hänt de senaste 50. I en digitaliserad värld som öppnar upp för global konkurrens är det av högsta vikt att infrastrukturen och med den godstransporterna får högsta prioritet. 

2019.02.12

Remiss av e-kronaprojektets delrapport 2

Svensk Handel välkomnar Riksbankens initiativ till att utvärdera en svensk e-krona fullt ut. Därför anser vi också att det är rimligt att Riksbanken påbörjar ett tekniskt utvecklingsarbete samt utreder eventuella lagändringar, som ett nästa steg.

2019.02.01

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Svensk Handel är en del av Svenskt Näringsliv och därmed en del av parterna som den 10 juli 2018 överlämnade ett förslag till Arbetsmarknadsdepartementet.