Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Svensk Handel har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på MSBs förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler vars syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga gaser. Föreskrifterna ställer krav på hur anläggningar med brandfarlig gas ska utformas samt på förvaring och placering av behållare med brandfarlig gas. 

Svensk Handel stödjer MSB i att nya föreskrifter tas fram som är avsedda att ersätta utdaterade och otidsenliga föreskrifter med nya som är anpassade efter de förhållanden som råder idag.

Svensk Handel instämmer i att det är viktigt att ha ett tydligt regelverk att utgå ifrån för att få till rättssäkerhet och likvärdighet. Det bidrar till en likvärdig tolkning och hantering av brandfarlig gas över hela landet. Harmoniserad tillämpning av regler är A och O för företag inom handeln som faller under den kommunala tillsynen vilken är fördelad på 290 kommuner.

Till de nya föreskrifterna har MSB tagit fram två handböcker. Den ena handboken vänder sig specifikt till handeln. Svensk Handel välkomnar att MSB har ambitionen att förenkla och förtydliga tolkningen av föreskrifterna kring hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler i butik. Svensk Handel ställer sig dock undrande till att handboken även omfattar brandfarliga vätskor. Detta trots att inte nya föreskrifter är på plats. MSB skriver själv att uppdateringen av regleringen gällande hantering av brandfarliga vätskor ligger i ett annat projekt.

Vidare anser Svensk Handel att förslaget på föreskrifter och de två handböckerna som är ute på remiss nu behöver samordnas bättre för att minska risken för missförstånd, framför allt vad gäller lösa behållare. Svensk Handel har fått in kommentarer från medlemsföretag att förslaget till föreskrifter och de allmänna råden ger motstridiga uppgifter i förhållande till de två föreslagna handböckerna.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2019.03.21 Senast uppdaterad: 2019.03.21

Skriv en kommentar