Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Svensk Handel är en del av Svenskt Näringsliv och därmed en del av parterna som den 10 juli 2018 överlämnade ett förslag till Arbetsmarknadsdepartementet. 

Då det nu presenterade förslaget till ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet överensstämmer med det förslag parterna överlämnade ställer sig Svensk Handel positivt till lagstiftning i enlighet med detta.

Vad gäller lagens ikraftträdande delar vi den uppfattning som förts fram i parternas gemensamma remissyttrande

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2019.02.01 Senast uppdaterad: 2019.02.01

Skriv en kommentar