Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

Dubbelbeskattning utgör ett hinder för gränsöverskridande handel och investeringar på EU:s inre marknad. Direktivet om skattetvist-lösningsmekanismer är ett steg i rätt riktning och Svensk Handel ställer sig därför mycket positiva till en snabb implementering i svensk rätt.   

Av 4 kap. 4 § 2 p. tvistelösningslagen framgår det att Skatteverket har rätt att avslå en begäran om att inrätta en rådgivande kommitté om sökanden har påförts skattetillägg avseende den fråga som är föremål för tvisten. Svensk Handel vill i detta sammanhang understryka att det i Sverige påförs skattetillägg även vid oavsiktliga misstag. Detta står i kontrast till art 16.6 av Direktivet om skattetvistlösningsmekanismer. Där stipuleras att avslag om inrättande av sagda kommitté ska ske vid fall av skattebedrägeri, avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet. Med anledning av detta föreslår Svensk Handel därför att Skatteverket endast tar i beaktande sådana avslag som påförts på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet.

Svensk Handel hänvisar utöver ovanstående kommentar till yttrandet från Svenskt Näringsliv.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2019.03.28 Senast uppdaterad: 2019.03.28

Skriv en kommentar