Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt

Handeln i Sverige står i dag mitt i en stor strukturomvandling. Vi konstaterar att det kommer att hända mer de kommande 10 åren än vad det hänt de senaste 50. I en digitaliserad värld som öppnar upp för global konkurrens är det av högsta vikt att infrastrukturen och med den godstransporterna får högsta prioritet. 

Att transporterna kommer att öka till våra butiker är givet utifrån de förändringar som sker med dyra lokalhyror, minskade lagerutrymmen, ökad e-handel och efterfrågan från konsumenterna på snabba leveranser. I och med detta behövs en väl utvecklad infrastruktur både mellan och inom städer. Det är något som måste tas i beaktande i planering av all infrastruktur oavsett om det gäller centrala leder och Europavägar eller mindre gator i stadsmiljön.

Göteborg har idag stora och tilltagande problem med faktisk och upplevd tillgänglighet vilket riskerar att få stora konsekvenser för handeln – inte minst i de centrala delarna av staden. Ett av de större problemen vad gäller trängsel och trafikstockning är området kring Tingstadstunneln vilket får verkningar långt in i stadskärnan.

Mot bakgrund av detta är det positivt att det nu sker insatser för att förstärka infrastrukturen kring och i Göteborg även om det under byggnationstiden kommer att vara en omfattande utmaning kring tillgängligheten.

Synpunkter på utredningens förslag

För handelns vidkommande är frågeställningen kring huruvida tunneln ska avgiftsbeläggas eller ej underställd hur tunneln kommer att bidra till förbättrade trafikflöden och därmed ökad tillgänglighet. Ökade kostnader i form av trängselskatter får ställas i relation till leveranstidspunktlighet och ökad tillgänglighet till och i Göteborg.

Svensk Handel har därför ingen preferens gällande huruvida Marieholmstunneln ska avgiftsbeläggas eller ej. Det viktiga för handeln är att Marieholmstunneln till sin funktion bidrar till en förstärkt infrastruktur för Göteborg som stad och region.

Med det så är Svensk Handel positiva till att det sker insatser för att effektivisera och underlätta trafikflöden och därmed transporter i Göteborgsområdet.

Läs hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2019.03.11 Senast uppdaterad: 2019.03.11

Skriv en kommentar