Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning

Svensk Handel välkomnar möjligheten att kommentera regeringens förslag till höjda skatter i remiss Fi2019/00431/S2. Remissens svar begränsar sig till den del som handlar om höjd skatt på kemikalier i viss elektronik (avsnitt 5).

Frågan om skatter på viss elektronik för att styra om användningen av kemikalier har varit aktuell under ett flertal år. Svensk Handel har vid flera tillfällen framhållit sina synpunkter, exempelvis genom remissvar den 29 maj 2015 (Fi2015/1931) och 26 april 2016 (Fi2016/01244/S2).

Genom hela denna process har Svensk Handel varit tydlig med att handeln anser att det är viktigt att minska förekomsten och spridningen av farliga ämnen i alla produktgrupper. Handelsföretagen arbetar också målmedvetet med utfasning och substitution av ämnen där så är möjligt utan att göra avkall på produktssäkerhetsmässiga aspekter. Svensk Handel stödjer därför regeringens ambitioner på området, men kan konstatera att den nuvarande kemikalieskatten inte bidrar till något som helst uppfyllande av målen. Detta visas entydigt i en mängd analyser och utredningar som gjorts av näringslivet och forsknings-organisationer under senare år. Samtidigt stödjer sig regeringen fortfarande endast på en SOU-utredning från 2015 (SOU 2015:30) som är behäftad med en mängd felaktiga antaganden.

Svensk Handel är därför av den bestämda uppfattningen att kemikalieskatten på viss elektronik behöver dras tillbaka och ansvarig myndighet bereds möjlighet att göra en ny utvärdering av skattens effekter och resultat samt hur andra styrmedel kan ersätta den. Om detta inte kan ske i ett första läge bör åtminstone skattens utformning ändras så även importerade produkter också beskattas i syfte att minska den konkurrensmässiga snedvridningen.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2019.03.11 Senast uppdaterad: 2019.03.11

Skriv en kommentar