Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige

Svensk Handel har i huvudsak inga synpunkter på utredningen, då det inte finns något som tyder på att handelns aktörer påverkas nämnvärt av tidsomställningens vara eller icke vara. Svensk Handel vill dock i sammanhanget poängtera vikten av att samtliga EU-länder även framgent tillämpar harmoniserade regler om tidsomställning. 

I rapporten pekas transportbranschen ut som en av de branscher som riskerar att påverkas negativt av en förändring av tidsomställningen, på grund av dess många internationella förbindelser som förutsätter samordning med andra länder. Transportbranschen är en bransch som Svensk Handels medlemmar i stor utsträckning är beroende av för såväl import som export av gods och varor. För att inte skapa onödiga hinder för transportbranschen, med följdverkningar även för andra branscher, måste Sverige agera i likhet med övriga EU-länder avseende tidsomställning.

Även vad gäller arbetsmarknadens förutsättningar är det en nödvändighet att Sverige agerar i likhet med övriga EU-länder. Främst, som i utredningen framhålls, i Öresundsregionen är förhållandena sådana att olika tidszoner för Sverige och Danmark sannolikt skulle hämma möjligheten till integration och skapa väsentliga men onödiga hinder för de många människor som arbetspendlar eller nöjesreser över Öresund.

Svensk Handel har inget i övrigt att tillföra utredningen.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2019.03.21 Senast uppdaterad: 2019.03.21

Skriv en kommentar