Kommentarer på MSBs förslag till handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i butiker

Svensk Handel har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på MSBs förslag till handböcker gällande hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor och har följande att anföra.

Till att börja med vill Svensk Handel åter lyfta de vi framförde i vårt remissvar gällande nya föreskrifter, att det är viktigt att föreskrifter och de två handböckerna samordnas tydligare för att minska risken för missförstånd, framför allt vad gäller lösa behållare. MSBs förslag till nya föreskrifter och de allmänna råden ger ibland motstridiga uppgifter i förhållande till de två föreslagna handböckerna, vilket försvårar för företagen.

Svensk Handel instämmer med Kemisk Tekniska Företagen (KTF) att det i normala fall ska räcka för en butik, som saluför brandfarlig gas eller vätska att läsa och uppfylla de råd som ges i handboken för butiker, för att de ska anses uppfylla gällande regelverk. Det innebär att det inte får finnas motstridiga uppgifter i föreskriften eller dess allmänna råd. Det innebär också att det inte får finnas olika uppgifter, gällande vissa värden för avstånd eller mängd, i handboken respektive föreskrifterna, som motsäger varandra.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2019.04.08 Senast uppdaterad: 2019.04.08

Skriv en kommentar