Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Svensk Handel framhåller vikten av att tillsynen över konsumentregelverket är välfungerande och enhetlig i hela EU. Svensk Handels inställning är att det mest effektiva skyddet upprättas för konsumenten om lagstiftningen är harmoniserad och att rättstillämpningen sker på liknande sätt i samtliga medlemsstater. 

En enhetlig tillämpning är en förutsättning för att reglerna ska ge avsett skydd för konsumenterna och för att det ska vara möjligt för näringsidkare från olika medlemsstater att konkurrera på lika villkor. Förordningen om konsumentskyddssamarbete, som ligger i grunden till de föreslagna lagändringarna, fyller en viktig funktion i att möjliggöra samarbete mellan myndigheter och motverka att näringsidkare agerar gränsöverskridande på ett otillbörligt sätt. Det är positivt att den nya förordningen har större fokus än den nuvarande på överträdelser som sker digitalt. Svensk Handel välkomnar mot bakgrund av detta en uppdatering av de svensk berörda regelverken men anser att de föreslagna lagändringarna är alltför långtgående och behöver preciseras. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till små företag vid reglernas utformning.

Mot bakgrund av att Svensk Handel tidigare, i sitt remissvar om CPC-förordningen, framfört att vi har en principiellt skeptisk inställning till de nya befogenheterna som tillsynsmyndigheterna tilldelas då vi anser att verktygen är allt för långtgående, är vi av uppfattningen att det tydligt måste framgå vilka befogenheter tillsynsmyndigheten har och när detta kan aktualiseras. Det är viktigt att det framgår klart och tydligt vid genomförandet i svensk rätt.

Eftersom rättsakten i förevarande fall är en förordning finns det begränsade möjligheter att implementera rättsakten på ett lämpligt sätt i svensk lagstiftning eftersom förordningen har direkt effekt i Sverige. Svensk Handel understryker dock att det är mycket viktigt att lagstiftaren vid översynen av de kompletterande regelverken beaktar den tidigare inställningen om att förordningen är allt för långtgående och bryter mot svensk grundlag. För att författningsändringarna just ska bli effektiva och rättssäkra bör dessa synpunkter få en central roll.

Ta del av hela remissvaret nedan.

Publicerad: 2019.06.17 Senast uppdaterad: 2019.06.17

Skriv en kommentar