Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott

Svensk Handel har under en längre tid efterfrågat engagemang från politiker då dagens förutsättningar kräver regelförändringar för att tillförsäkra en säker och acceptabel arbetsmiljö samt hämmar brottsutvecklingen i butiker.  

Handeln är en mycket brottsutsatt bransch. I Svensk Handels undersökning kring stölder och andra brott i svenska butiker (Stölder och svinn i detaljhandeln, 2019) uppgav 46 procent av dagligvarubutikerna att deras personal utsatts för hot den senaste månaden. 16 procent uppgav att de haft personal som utsatts för misshandel på sin arbetsplats och 17 procent av butikerna hade personal som utsatts för sexuella trakasserier.

Detta har resulterat i att dessa butiker har svårt att behålla sin personal (38%) samt upplevt svårigheter att rekrytera ny personal på grund av den rådande brottsligheten (30%).

Hälften av alla butiker i undersökningen berättade att de tvingats ändra sitt sortiment på grund av brottslighet.
40 procent av de tillfrågade dagligvarubutikerna upplevde också att kunder undvek verksamheten i sin helhet eller under vissa tider på grund av den upplevda otryggheten som brotten i butik medförde.

De brott som företrädelsevis drabbar handeln är så kallade vardags-brott. Dessa brott har vanligtvis lågt straffvärde men innebär på grund av sin volym mycket stora belastningar på företagandet och på de människor som har sin arbetsplats inom handeln. Många av brotten har tydliga systematiska inslag. Kriminella har satt i system att utnyttja låga straffvärden och generösa straffrabatter och därmed bli nära nog straffimmuna. Till detta kommer den ökande graden av hot- och våldsinslag i samband med brott mot butik. Svårigheten att begränsa tillträde till butiken för vissa extremt brottsbenägna individer gör att arbetsgivarna saknar möjlighet att skydda både sin personal och verksamheten på ett bra sätt. Inte ens upprepade grova brott mot personalen kan idag resultera i att den kriminelle förbjuds att besöka butiken. För att kunna skydda handelns anställda krävs därför en ny lagstiftning som tillvaratar deras intressen och säkerställer de verktyg som behövs för att kunna garantera en säker och acceptabel arbetsmiljö.

Svensk Handel är därför av åsikten att ett tillträdesförbud är absolut nödvändigt för att handeln ska fortsätta vara en trygg plats för såväl anställda som allmänhet. Butiksägare vittnar om en avsaknad av verktyg för att handskas med brotten som äger rum i butikslokalerna och detta är något som måste tas på allvar. Svensk Handel har mot bakgrund av detta arbetat hårt med att informera och tillgodose utredaren med relevanta underlag som påvisar den ohållbara situationen i butiker som råder runt om i Sverige.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2019.06.17 Senast uppdaterad: 2019.06.17

Skriv en kommentar