Tobakslagen – föreskrifter om egenkontrollprogram

Svensk Handel har tidigare framfört att harmoniseringen av bestämmelser rörande tobak och liknande varor är välkommen. Den ökade spårbarheten och identitetsmärkningen av tobaksrelaterade produkter ger bättre förutsättningar att bekämpa illegal handel och olagliga tobaksvaror, vilket i sin tur främjar konkurrensen på marknaden. Detta har ett tydligt värde för svensk handel.

Remissyttrande angående förslag till föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Liksom tidigare måste emellertid framhållas vikten av att skapa ett gott företagsklimat genom regelförenkling, vilket måste beaktas även vid utformandet av regler för egenkontrollprogram. Svensk Handel med medlemsföretag står till förfogande med kunskap om, och analyser av handelns förutsättningar.

Vidare föreslås de föreskrifter om egenkontrollprogram införas i nära anslutning till den nya tobakslagens ikraftträdande 1 juli 2019. Såväl bestämmelserna som föreskrifterna införs med mycket liten tid för handelns aktörer att anpassa sina verksamheter baserat på den nya lagstiftningen och därtill hörande föreskrifter. Svensk Handel förordar att det tas höjd för att omställningen för handelns parter tar tid, i synnerhet för partihandeln som inte tidigare omfattats av reglerna om egenkontroll. Allt för att undvika osäkert rättsläge för marknadens aktörer.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Publicerad: 2019.04.05 Senast uppdaterad: 2019.04.05

Skriv en kommentar