Remisser

2016.06.23

Så tycker Svensk Handel om förslaget mot geoblockering

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden.

2016.06.08

Svensk Handel säger nej till sjukskatten

Regeringen har skickat ett förslag om att öka företagens kostnadsansvar för sjukskrivningar på remiss till ett flertal instanser. Svensk Handel bedömer förslaget som skadligt, inte bara för företagen i handeln, utan för hela arbetsmarknaden, och avstyrker därför förslaget. 

2016.04.29

Kemikalieskatten ger inte bättre miljö, men färre jobb

Marginell miljönytta, färre jobb och snedvriden konkurrens blir några av effekterna om regeringens förslag till kemikalieskatt genomförs. Det skriver Svensk Handel i sitt remissyttrande till Finansdepartementet.

2016.04.27

Så tycker Svensk Handel om förslaget till direktiv om digitalt innehåll

Svensk Handel vill understryka vikten av harmonisering av kommande lagstiftning på konsumenträttens område. Eftersom det saknas enhetliga regler och enskilda medlemsstater inför olika regleringar är det hög tid att på EU-nivå försöka komma överens.

Tillgång till bankkonto med grundläggande funktioner
2016.03.18

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Svensk Handel välkomnar en reglering som gör det möjligt att alla konsumenter ges tillgång till ett betalkonto med grundläggande funktioner. Svensk Handel delar utredningens förslag.

2016.02.25

Förslag om nya regler för online-försäljning

EU-kommissionen har föreslagit nya konsumenträttsliga regler för online-försäljning av varor och digitalt innehåll. Svensk Handel anser att förslaget inte balanserar konsumentskyddet och företagens intressen. 

2016.01.04

Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar

Sammanfattningsvis anser Svensk Handel att den föreslagna delegationsbestämmelsen öppnar för en omfattande möjlighet för lagstiftaren att driva opinion och politik genom krav på utformningen av förpackningar med mera.

2015.10.05

Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

Svensk Handel välkomnar en reglering då marknaden själv inte kunnat åstadkomma en sund och öppen konkurrens inom kortbetalningar.

2015.08.15

Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Det framkommer allt tydligare och vid allt fler tillfällen att framtagandet av kassaregisterlagen påbörjades vid en tid, ca 10 år sedan, då verkligheten och tekniken såg annorlunda ut än idag

2015.02.13

Svensk kontanthantering

Svensk Handel anser att kontanthanteringsutredningen ger en bra beskrivning över kontanthanteringsprocessen, dess aktörers position och maktställning samt ett antal problemområden.