Data economy och fria dataflöden

Dataflöden är en fundamental del av globala värdekedjor. En datadriven ekonomi baserad på innovation är en av nycklarna till företagens konkurrenskraft. Därför är det av största vikt att data tillåts flöda fritt över gränserna och inte begränsas av påtvingad lokalisering. 

Företag kan inte genomföra affärer över landsgränser utan att flytta data. Dataöverföringar är lika väsentliga för små och stora företag och oavsett branschtillhörighet. EU bör lagstadga att datalokaliseringskrav ska vara förbjudna. Eventuella restriktioner av hur data får lagras är framförallt relevanta att styra med tekniska krav på säkerhetsnivåer och tillgänglighet för nationella myndigheter. Undantag från datalokaliseringsförbud måste vara väl motiverade och proportionerliga.

För att IoT-tekniken ska fungera och utvecklas är överföringen av data viktig. Här behövs branschöverenskommelser och standarder. Dessa ska arbetas fram av företagen som kan tekniken och hur kunskap om vilka avtalsöverenskommelser som fungerar i olika affärsmodeller.

Det är väsentligt att hålla isär maskindata och persondata. Industrin är tydlig med att det är för tidigt att lagstifta om maskindata. Dessutom är teknikutvecklingen så snabb att lagstiftaren sannolikt har svårt att stifta relevant lag. Maskindata brukar benämnas det nya guldet. Ur investeringssynpunkt är det centralt att företagen fritt kan skydda och använda egen data för att produktutveckla, hitta innovativa lösningar och få utväxling på gjorda investeringar.

Data som är personuppgift ska hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Den reglerar persondatahantering och därmed företagens utrymme att skapa tjänster och identifiera nya önskvärda produkter. Lagstiftningen behöver skydda investeringar, IP-rätt och företagshemligheter. 

Publicerad: 2017.09.12 Senast uppdaterad: 2017.11.22