Personalliggare

Du som bedriver verksamhet inom livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, måste enligt lag från och med den 1 juli 2018 föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din näringsverksamhet och vilken tid de är verksamma.

"Verksamma" är det ord som används i lagtexten. Det betyder att du måste anteckna inte bara anställda, utan också andra som på något sätt deltar i din verksamhet.

Så här för du personalliggare

En personalliggare kan föras manuellt (i bokform). Den ska då vara inbunden, och sidorna ska vara förnumrerade. Det betyder att du inte kan använda lösa papper eller exempelvis ett spiralblock. Skatteverket har tagit fram personalliggare som du kan använda.

En personalliggare kan också föras på datorn. Datorprogrammet för den elektroniska personalliggaren måste då vara av samma typ som till exempel ett bokföringsprogram. I programmet måste alla händelser loggas, så att det framgår vem som har gjort en ändring och när.

Vad räknas som livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet?

Med livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet menas näringsverksamhet som avser partihandel med livsmedel, drycker och tobak. Med partihandel menas vidareförsäljning av varor till andra än konsumenter samt anskaffning, enklare bearbetning, förpackning, innehav och leverans av varor i samband med sådan verksamhet.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en verksamhet omfattas eller inte. I tveksamma fall kan vägledning sökas i SNI-koder (standard för svensk näringsgrensindelning). Koderna finns att hämta på bland annat Statistiska centralbyråns webbplats scb.se under SNI 2007. SNI-koderna 46.210 och 46.310 – 46.390 kan ge vägledning när det gäller livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet men även andra SNI-koder kan vara aktuella. Det är den faktiskt bedrivna verksamheten som är avgörande för om ett företag ska föra personalliggare och inte företagets SNI-kod.

Undantag från att föra personalliggare

Bara du och dina familjemedlemmar är verksamma

Du behöver inte föra personalliggare om du har enskild näringsverksamhet där endast du själv, din make/maka och barn under 16 år är verksamma. Samma gäller för fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där bara företagsledare, dennes make/maka eller barn under 16 år är verksamma.

Vid blandad verksamhet

Du behöver inte föra personalliggare om 75 procent eller mer av din verksamhet utgör annan verksamhet än sådan som innebär skyldighet att föra personalliggare. Enligt Skatteverket kan man normalt bedöma om verksamheten är huvudsakligen annan än sådan som medför skyldighet att föra personalliggare med utgångspunkt i hur verksamhetens omsättning fördelar sig på de olika delarna.

Om din verksamhet till exempel är försäljning av sportartiklar och livsmedelsgrossistverksamhet och grossistverksamhetens omsättning är mindre än 25 procent av den totala omsättningen, behöver du inte föra någon liggare.

Källa: skatteverket.se