Förbud mot oberättigad geoblockering och omdirigering

Enligt EU-kommissionens förslag till förordning med förbud mot oberättigad geografisk blockering är det förbjudet att diskriminera kunder utifrån deras nationalitet eller geografiska placering när det gäller tillgång till varor och tjänster. 

Syftet är att öka transparensen och konkurrensen på den inre marknaden. Förslagets tre huvudsakliga delar är:

  • Ett företag får inte blockera kunder från att tillgång till innehållet på en webbsida genom att blockera dem utifrån var de befinner sig geografiskt.
  • Ett företag får inte automatiskt omdirigera en kund till innehållet på en webbplats utifrån var kunden befinner sig geografiskt. Omdirigering får endast ske efter att kunden tillfrågats och aktivt accepterat att omdirigeras.
  • Ett företag får inte neka en kund på den inre marknaden att köpa varor och tjänster även om företaget inte aktivt vänt sig till den del av marknaden där kunden befinner sig. Företaget är inte skyldig att leverera varor över gränsen utan skyldigheten är endast att låta kunden köpa och ”hämta upp” varan. Digitalt innehåll ska levereras. Företaget får inte heller diskriminera genom att ange olika betalningsvillkor.

Svensk Handel är kritiska till förslaget, främst skyldigheten att sälja till alla på den inre marknaden. Svensk Handel menar att det i princip blir ett försäljningstvång och därigenom ett ingrepp i företagens avtalsfrihet och affärsmodeller. Företag riskerar att drabbas av höga kostnader för att manuellt hantera enstaka köp från kunder från delar av inre marknaden där man inte är aktiv. Dessutom kan vi inte se att försäljningstvånget kommer bidra till att öka den gränsöverskridande handeln på den inre marknaden. Detta görs bäst genom att riva hinder för betalningar, harmonisera konsumenträtt etcetera.

Ministerrådet kom överens om sitt ändrade förslag till förordning i november 2016. Svensk Handel har varit mycket aktiva i sitt påverkansarbete och har nått framgångar i att lyckas förbättra villkoren för handelsföretagen. Bland annat har det förtydligats att ett företag inte ska vara skyldigt att stå för ökade kostnader vid reklamationer till följd av att en konsument befinner sig i ett land som företaget inte aktivt vänder sig till, och att ett företag inte ska behöva förändra eller utöka sina befintliga betallösningar.

Svensk Handel tycker:

  • Att det inte är visat att det finns ett behov av förslaget eller att förslaget kommer att leda till någon ökad gränsöverskridande handel
  • Att förslaget fortfarande är alltför otydligt och många frågor kvarstår att bli besvarade
  • Att det inte får utvecklas ett försäljningstvång på den inre marknaden utan det måste vara upp till varje företag att avgöra till vilka marknader företaget vill vända sig.

Här kan du läsa Svensk Handels remissyttrande om geoblocking

Förslaget är en del av EU-kommissionens strategi för en digital inre marknad, den så kallade Digital Single Market Strategy (DSM-strategin) eller Digitala Inre Marknadsstrategin. Här kan du läsa om DSM-strategin.

Publicerad: 2017.09.11 Senast uppdaterad: 2017.09.12

Skriv en kommentar