Försäljningsregler online

I direktivförslaget föreslås nya regler för försäljning av varor, hur lång reklamationstiden ska vara, att den omvända bevisbördan för när ett fel är ursprungligt och vilka påföljder en konsument kan göra gällande mot säljaren när en vara är felaktig. 

Förslaget innebär huvudsakligen skärpningar av konsumentskyddet bland annat genom att den omvända bevisbördan som idag är sex månader föreslås förlängas till två år. Att konsumenten inte har någon skyldighet att reklamera ett fel inom en viss tid från att det upptäcks och att konsumenten fritt ska få välja påföljd.

Reglerna föreslås endast gälla när en konsument köper varor online eller via andra distansförsäljningskanaler. Nuvarande EU-regler på området är delvis minimiharmoniseringsregler vilket gett upphov till att olika regler och tidsfrister gäller i olika medlemsländer.

Svensk Handel tycker:

  • Att det är högst olämpligt med olika regler i olika försäljningskanaler.
  • Att reglerna är alltför obalanserade till konsumentens fördel.
  • Att omvänd bevisbörda för ursprungliga fel förlängs till två år är omotiverat och kostnadsdrivande.
  • Att det inte är visat att konsumentskyddet behöver stärkas ytterligare och att det därför vore bättre att fullharmonisera reglerna på nuvarande nivå.

Förhandlingarna i ministerrådet har ännu inte tagit fart, mycket beroende på att man är överens om att det inte är bra att reglerna som föreslagits av EU-kommissionen endast skulle gälla vid online-försäljning och inte i andra försäljningskanaler. Stark kritik, bland annat från Svensk Handel, har riktats mot att det i så fall skulle gälla olika regler för reklamationer, reklamationstider och påföljder vid fel i varor i olika försäljningskanaler, något som väsentligen skulle försvåra för företag som säljer i flera kanaler.

Eu-parlamentet har börjat sitt förhandlingsarbete och har presenterat ett förslag till ändringar i EU-kommissionens förslag som förhandlas i parlamentet. 

Förslaget är en del av EU-kommissionens strategi för en digital inre marknad, den så kallade Digital Single Market Strategy (DSM-strategin) eller Digitala Inre Marknadsstrategin. Här kan du läsa om DSM-strategin.

Publicerad: 2017.09.11 Senast uppdaterad: 2017.09.12

Skriv en kommentar