Kemikalieflaska

Råd om farliga kemikalier i varor

Alla företag är berörda eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll över vilka farliga kemikalier som finns i de varor man säljer. I vår broschyr Råd om farliga kemikalier i varor får du bättre koll.

Bakgrunden är riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö, som ska uppnås år 2020, Miljöbalken och Reach, den nya europeiska kemikalielagstiftningen.

Skydda människors hälsa och miljö

De grundläggande kraven finns i Miljöbalken där den Allmänna hänsynsregeln kräver att alla måste ha nödvändig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön. Därför måste alla företag fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet i så kallad egenkontroll.

I Miljöbalken finns också Försiktighetsprincipen, som innebär ett krav på att vidta åtgärder för att minimera risker för negativa effekter på hälsan och miljön.

Substitutionsprincipen eller Utbytesregeln ställer krav på att undvika att sälja varor som kan orsaka skador på hälsan och miljön och ersätta sådana med produkter som kan antas vara mindre skadliga. Principen om att Förorenaren betalar visas tydligast i det så kallade producentansvaret, som finns bland annat för förpackningar samt elektriska och elektroniska produkter.

Kandidatlistan i REACH

Det är också mycket viktigt att ha kunskap om de särskilt farliga ämnen, som finns på den så kallade Kandidatlistan i Reach. Kunderna har nämligen rätt att få veta om dessa ämnen finns i de varor som säljs. Detaljisten måste ge kunderna svar inom 45 dagar.

Läs mer: När kunderna frågar om farliga ämnen i varor

Kandidatlistan innehåller för närvarande närmare hundra olika ämnen, som kan komma att bli förbjudna.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Ann Christiansson
Publicerad: 2019.06.01 Senast uppdaterad: 2020.11.16 Kategori: Hållbar handel

Skriv en kommentar