Man som tar emot elavfall i butik

Krav på att ta emot elavfall i butik – har din butik koll?

Från och med den 1 oktober 2015 måste butiker som säljer elutrustning ta emot uttjänta konsumentprodukter. Inom kort kommer Sveriges kommuner att påbörja en tillsyn samt informera allmänheten om denna möjlighet.

Skyldigheten att ta emot uttjänta produkter gäller för alla butiker som säljer elprodukter. Oavsett om du är importör, producent eller distributör. Detta är en följd av att förordningen om producentansvar för elutrustning har reviderats.

Svensk Handel har de senaste åren arbetat med frågan tillsammans med representanter från medlemsföretagen, för att diskutera hur de nya kraven kan lösas rent praktiskt. Svensk Handel har också fört en nära dialog med Naturvårdsverket och El-Kretsen.  

En nyhet som främst drabbar handeln är den del om krav på utökad servicegrad till slutkonsumenten. Syftet är att öka insamlingsgraden och underlätta för konsumenten att kunna lämna ifrån sig uttjänt elutrustning på fler platser än idag.

Detta gäller för butiker som säljer el-utrustning från och med den 1 oktober 2015

  • De ska kostnadsfritt ta emot produkt med motsvarande funktion som den som säljs, så kallad en mot en-principen, oavsett storlek på produkten.
  • Vid försäljning (kassan) eller i butik (information/skyltar) informera kunden om möjligheten att lämna uttjänt elutrustning i butiken enligt principen ovan.
  • Större butiker med en försäljningsyta på mer än 400 kvm av elutrustning, ska också tillhandahålla en insamlingsplats gratis för småel (>25 cm) till konsumenten, så kallad noll mot en-principen.

Tillstånd/anmälan

  • Butiker måste lämna insamlad elutrustning från konsumenter till godkänt insamlingssystem (El-Kretsen med flera).
  • I och med de nya kraven på butiksinsamling kommer detta klassas som ”yrkesmässig insamling av avfall”, (46 § avfallsförordningen).
  • För detta krävs tillstånd och berörda företag måste nu anmäla detta till länsstyrelsen.

 E-handeln

  • E-handlare undantas från skyldigheten att ta tillbaka elutrustning då Naturvårdsverket inte anser att det är lämpligt att konsumenter skickar elavfall, som normalt klassas som farligt avfall, med vanlig postförsändelse.
  • Däremot omfattas e-handlare av informationsskyldigheten och ska i samband med försäljning av elprodukter informera konsumenten om hur produkten ska hanteras när den ska slängas.
  • Därutöver anser Naturvårdsverket att det vore önskvärt om e-handlaren informerar om eventuell möjlighet att återlämna elavfall till en fysisk butik, lagerlokal eller liknande lokal som man förfogar över.

Tillsyn av kommunen Sveriges kommuner är ansvariga för att utöva tillsyn över butiker. De kommer granska hur återförsäljare lever upp till informationskravet ut mot konsumenten samt hantering och insamling av uttjänt elutrustning. 

Svensk Handel har fått signaler om att Kommunerna kommer börja bedriva tillsyn inom kort samt avser informera allmänheten om att man nu kan lämna tillbaka sin gamla elutrustning ute i detaljhandeln.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Ann Christiansson
Publicerad: 2016.11.11 Senast uppdaterad: 2016.11.11 Kategori: Hållbar handel

Skriv en kommentar