Kläder och skor för att illustrera skatt på kläder och skor

Frågor och svar om skatten på kläder och skor

Regeringen har beslutat att skatt på kläder och skor ska införas 1 januari 2022, men utformningen av skatten är fortfarande påverkbar. Här besvarar vi dina och andra medlemmars frågor om modeskatten.

Inom ramen för regeringsunderlaget under innevarande mandatperiod har det i dess 73-punktsprogram aviserats att en skatt på kläder och skor ska införas. Utredningen SOU 2020:20 överlämnade den 1 april 2020 ett förslag hur den skulle kunna se ut.

Skatt på mode – för att få bort skadliga kemikalier

Grundläggande om utredningsförslaget SOU 2020:20 Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier:

 • Skatt på alla kläder och skor från 1 april 2021 (Regeringen har senare signalerat 1 januari 2022)
 • 40 SEK/kilo (+moms = 50 SEK)
 • Möjlighet till avdrag på skatt om kan visa avsaknad av kemikalier:
  • 95 procents avdrag om avsaknad från alla 5 bilagor = skatt 2 SEK/kg
  • 47,5 procent om avsaknad av 4 av 5 bilagor = skatt 21 SEK/kg
 • Bilagorna i fem olika kategorier:
  • CMR
  • Allergiframkallande
  • PBT (alkaner, siloxaner)
  • Hormonstörande
  • Biocider

Frågor från våra medlemmar

Frågorna från handeln har varit många och osäkerheten stor. I denna artikel besvarar vi en del av de frågor som du och andra medlemmar har. Svaren är att betrakta som allmän vägledning och utgör inte rådgivning. Om en skatt skulle bli av så är ansvarig myndighet ansvarig för tolkningen av lagstiftningen.

Läs Svensk Handels remissvar här >

Övergripande frågor om modeskatten

Hur ser gången ut för regeringens arbete med modeskatten?

SVAR: Fram till 2 oktober har en remissprocess pågått där statliga, offentliga och privata aktörer har haft möjlighet att inkomma med remissvar. Sedan vidtar en politisk bearbetning där regeringen går igenom samtliga svar för att få en lagrådsremiss på plats.

Först härefter kommer regeringens förslag. Just nu råder alltså endast utredningens förslag. I informationen om statens budget för de kommande åren har framkommit att skatten planeras införas 1 januari 2022. Hur den ska utformas är dock i högsta grad föremål för diskussion fortfarande.

> Se remitterade remissvar (SOU 2020:20 Skatt på mode på regeringen.se

> Se övriga yttranden från berörda aktörer och intressenter

När kommer det slutgiltiga beslutet kring utformningen på skatten på modet?

SVAR: Näringslivets uttalade mål är att undvika ett ikraftträdande av skatten i dess nuvarande form. Om regeringen ändå väljer att gå vidare med den så kommer ett förslag troligtvis under hösten 2020 eller våren 2021. Då blir det tydligt vilka beaktanden regeringen tagit av remissinstansernas kommentarer.

När kommer kläder och skor börja beskattas enligt den nya modeskatten?

SVAR: Utredningen har föreslagit 1 april 2021, men regeringen har meddelat att det sker tidigast 1 januari 2022. Om andra faktorer som exempelvis pandemin kommer att påverka det datumet återstår att se.

Hur mycket bör vi som företag agera på och förbereda nu?

Bör vi som företag agera och börja förbereda nu, eller är det bättre att invänta lagrådsremissen av modeskatten, och se om fler konkreta riktlinjer finns då?

SVAR: Det är viktigt att klargöra att det inte finns något formellt förslag från regeringen ännu, mer än att skatten ska införas från 2022. Utformningen kommer förhoppningsvis att ändras, vilket skapar en osäkerhet kring hur proaktiva företagen har möjlighet att vara.

Det kan vara bra att redan nu titta på en handlingsplan som ni kan arbeta efter, om skatten införs. Det kan handla om översyn av vilka av era produkter som påverkas av den föreslagna skatten, avtal, processer, rutiner, flöden, nödvändiga uppdateringar av affärssystem, för- och nackdelar med att vara godkänd lagerhållare etc.

Vad kommer skatten på kläder och skor att användas till?

SVAR: Skatten skulle inte bindas till något specifikt ändamål. Regeringen är inte tvungen att exempelvis återinvestera dessa i samma bransch som intäkten tagits ifrån. De andra punktskatterna (exempelvis på tobak och alkohol) fungerar på samma sätt och är inte öronmärkta för något särskilt.

Kan skatten på kläder och skor i förlängningen fälla REACH?

Kan skatten på kläder och skor i förlängningen riskera att fälla REACH*? Om alla länder ska stifta egna nationella lagar?

SVAR: Svensk Handel skulle inte sträcka oss så långt så att vi säger att det skulle fälla den nuvarande kemikalielagstiftningen i EU. Men den föreslagna skatten på kläder och skor riskerar att urholka och försvaga lagstiftningen.

I förlängningen är den en risk att andra EU-länder följer Sverige och skapar egna nationella lagstiftningar som inte är lika som andra länders. Det går tvärtemot hela ambitionen med den gemensamma inre marknaden i EU.

 

* Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning. Du kan läsa mer om REACH på Kemikalieinspektionens hemsida >

Vilka kommer att omfattas av skatten på kläder och skor?

Vad innebär det att vara en godkänd lagerhållare?

SVAR: Enligt förslaget kommer det att bli möjligt att registrera företaget som så kallad "godkänd lagerhållare" hos Skatteverket på samma sätt som för kemikalieskatt på elektronik och vitvaror. Som godkänd lagerhållare kan du skjuta upp beskattningen till ett senare tillfälle och deklarationerna lämnas då in månadsvis.

Skattskyldigheten för godkända lagerhållare aktiveras i samband med att varorna exempelvis säljs till någon som inte är en godkänd lagerhållare eller, när godkända lagerhållare tar varorna till en butik för försäljning.

Läs mer på Skatteverket: Vad menas med "godkänd lagerhållare"? 

Kommer alla som handlar med kläder och skor få betala modeskatt?

Stämmer det att slutnotan landar på 2 kronor per kilo + moms, även efter att ha blivit beviljad avdrag för modeskatten? 

SVAR: Ja, om du har rätt till det maximala skatteavdraget om 95 procent, betalar du 5 procent av hela skatten om 40 kr/kg.

Vem ska betala skatten på mode när man säljer B2B?

SVAR: Det beror på om de aktuella företagen är godkänd lagerhållare eller inte:

Företag 1 (godkänd lagerhållare) säljer till Företag 2 (icke-registrerad lagerhållare)

= Skatt läggs på vid försäljning

Företag 1 (icke-registrerad lagerhållare) säljer till Företag 2 (godkänd lagerhållare)

= Skatt ska då ha betalts i något tidigare led och allra senast av Företag 1. Spelar då ingen roll om Företag 2 är registrerad lagerhållare.

Företag 1 (godkänd lagerhållare) säljer till Företag 2 (godkänd lagerhållare)

= Ingen skatt läggs på försäljningen utan skjuts upp till Företag 2. Om företag 2 sedan ska betala skatten beror i sin tur på om Företag 3.

Kommer en vanlig butik anses vara en lagerhållare?

SVAR: Det krävs att ett bolag ansöker och blir godkänd av Skatteverket som godkänd lagerhållare, dock uppkommer skattskyldigheten för en godkänd lagerhållare när en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljhandelsförsäljning.

Hur gäller modeskatten vid textila dekorationer som skosnören, samt vid tryck och broderi?

Dekorationer är undantagna modeskatten, men vad gäller för textila dekorationer som skosnören? Vad gäller för tryck och broderi?

SVAR: Du behöver kontrollera i listan på sidan sid 184 i utredningsförslaget SOU 2020:20 Lag om skatt på kemikalier i kläder och skor. Dock ingår generellt inte accessoarer och delar av produkter.

Varför gäller modeskatten inte bara på kläder och skor som faktiskt innehåller kemikalier?

Modeskatten innebär minst 5 procent i andelsskatt på alla kläder och skor. Finns det någon möjlighet att ändra förslaget så vi bara skattar på kläder och skor som faktiskt har de identifierade kemikalierna?

SVAR: Vår förhoppning är att näringslivets samlade remissvar påverkar politiken. Om regeringen tar hänsyn till de negativa effekterna som en skatt på kläder och skor leder till för företagen, kan justeringar av förslaget göras.

> Läs Svensk Handels remissvar här

> Läs övriga yttranden av berörda aktörer och intressenter

Hur ser man på plagg som redan ligger på lager innan lagen träder i kraft? Behöver man skatta även för dessa?

SVAR: Nej. Det är endast varor som sätts på den svenska marknaden efter datumet för ikraftträdande som ska beskattas. Bestämmelserna om detta finns i den 16 § i den föreslagna lagtexten.

Om ni inte har ansökt och beviljats registrering som godkänd lagerhållare hos Skatteverket uppkommer skyldigheten att betala skatt, skattskyldigheten, när den skattepliktiga varan förs in i Sverige eller när den skattepliktiga varan tillverkas (om ni tillverkar varan i Sverige) efter ikraftträdandedatumet, men inte för varor som finns i lagret före datumet.

Om ni istället är godkänd lagerhållare uppkommer skattskyldigheten på alla varor ni skulle ha på lagret efter ikraftträdandedatumet, oberoende om varorna fanns på lagret före eller efter datumet. Skatten inträder då när en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare, eller tas till eget försäljningsställe för detaljhandelsförsäljning.

Kommer modeskatten även gälla gardiner och mattor i framtiden?

Kommer skatt på kläder och skor leda till att andra produktsegment, till exempel hemtextilier som gardiner och mattor, inkluderas i en skatt framöver?

SVAR: I slutet av utredningen står det att ”det här är en början men i förlängning och fortsättning skulle man kunna kolla mer på lakan, handdukar och hemtextilier”. Svensk Handels bedömning är att en utvidgning inte är aktuell i dagsläget, eftersom det inte stod explicit i utredningsuppdraget.

Men om skatten på kläder och skor träder i kraft finns en risk för en utvidgning under nästa mandatperiod.

Hur ska testning och verifiering gå till för att få avdrag på skatten på mode?

Om man har produkter i flera färger, ska man då testa alla?

Om man har produkter i flera färger, till exempel en modell som kommer i 10 olika färger, ska man då testa alla?

SVAR: Ja. Då kemikaliesammansättningen kommer att skilja sig för modellen om färgen skiljer sig.

Hur ser bevisbördan ut? Hur ska företag bevisa avsaknad av de identifierade kemikalierna?

SVAR: Det är den som yrkar på avdrag som har bevisbördan. Beviskravet är att man kan göra sannolikt att man har rätt till ett visst avdrag. I Sverige är bevisningen fri och man kan åberopa det som man anser styrker bolagets rätt till avdraget. Exempelvis intyg från leverantörer, tidigare testresultat etc.

Flera olika bevis kan sammantaget stärka bevisningen, såsom skriftliga rutiner och uppdaterade avtal med leverantörer. Det går dock inte att utesluta att Skatteverket eller Tullverket begär tester i det enskilda fallet. I slutändan är det ansvarig myndighet som gör bedömningen om de accepterar bevisningen som presenteras.

Går det att få en sammanställning hur företag som jobbar med elektronikskatt har gjort sin bevisning? En sorts lathund?

SVAR: Då företagens agerande skiljer sig åt, samt att kemikalieförutsättningarna är så pass olika för elektronik och kläder, är detta svårt att ta fram.

Vad gäller för skatt på mode vid import?

Vad gäller om en kund köper kläder från en hemsida (exempelvis Zalando) utomlands?

Om en konsument köper kläder från en hemsida utomlands, exempelvis Zalando (EU) eller Asos (snart tredje land i och med brexit), hur går beskattningen till?

SVAR: Skatten ska enligt förslaget omfatta försäljning där varorna transporteras direkt till Sverige från ett annat EU-land av en säljare eller av någon annan för säljarens räkning till en konsument. Det krävs dock att säljaren har en årlig försäljning av skattepliktiga varor till Sverige över ett tröskelvärde om 100 000 kronor innevarande eller föregående beskattningsår.

Om säljaren inte blir skattskyldig i sådana situationer har utredningen föreslagit att den som förmedlar distansförsäljningen ska bli skattskyldig, om det sammanlagda värdet av förmedlarens samtliga förmedlade försäljningar av skattepliktiga varor till Sverige överstiger tröskelvärdet. Utredningen har även föreslagit att konsumenter i vissa fall, efter ett särskilt beslut, ska betala skatten och en tilläggsavgift om 500 kronor per vara om de har uppgett felaktiga uppgifter om sin status till en säljare eller förmedlare

När det gäller försäljning från länder utanför EU har utredningen föreslagit att den som är skyldig att betala tull även blir skyldig att betala skatt på kemikalier i kläder och skor. Det innebär att även konsumenters köp från länder utanför EU kommer att omfattas av skatten.

Som ett icke-svenskt företag blir det då våra kunder som importerar varan från vårt lager i EU som får betala modeskatten?

Som ett icke-svenskt företag blir det då våra kunder som importerar varan från vårt lager i EU som får betala modeskatten? För stora internationella företag så måste väl detta också gälla? Men det blir ju importören som får betala modeskatten och stå för bevisbördan att produkten inte innehåller några av de listade kemikalierna?

SVAR: Det är den som är deklarant i tulldeklarationen (importören) som blir skattskyldig för skatten. Importören  ansvarar för att skatten är rätt och ska kunna styrka rätt till avdrag om det efterfrågas av myndigheten.

Vid lager utanför Sverige och försäljning B2B blir det då butiken som är ansvarig för att betala modeskatten?

Om man har lager utanför Sverige och säljer B2B så är det alltså köparen, det vill säga butiken, som blir ansvarig för att betala modeskatten?  

SVAR: Om försäljningen sker från ett land utanför EU, exempelvis Norge, är den som är deklarant (importör) i tulldeklarationen (importdeklarationen) den som blir skattskyldig för skatten.

Vad gäller för modeskatten vid tullager och re-export?

Hur fungerar skatten på mode om ens produkter finns på tullager?

SVAR: Det är tidpunkten för importen som är styr. Enligt utredningens förslag ska punktskatten tas ut av Tullverket på importer som sker från dessa skatten trätt ikraft för den importör som inte är godkänd lagerhållare.

> Läs mer om tullager på Tullverket.se

Om man har tullfritt lager i Sverige, gäller modeskatten för hela lagret?

Vad gäller om man har tullfritt lager i Sverige? Betalar man modeskatt för hela lagret eller bara det som ska säljas på svenska marknaden?

SVAR: Varor på tullager blir skattepliktiga när de tas ut från tullagret om importören (deklaranten i tulldeklarationen) inte är registrerad som godkänd lagerhållare hos Skatteverket. De varorna som ligger kvar på tullagret beskattas inte.

> Läs mer om tullager på Tullverket.se

Vad gäller vid tullager? När betalar man modeskatten: vid importtillfället eller försäljningstillfället?

SVAR: Vid importtillfället när varan tas ut från tullagret för den som inte är godkänd lagerhållare. För den som är godkänd lagerhållare uppkommer skattskyldigheten när varan tas ut från det godkända lagret för försäljning.

> Läs mer om tullager på Tullverket.se

Om man redan har ett tullager, behöver man då registrera sig på nytt som lagerhållare eller ska man vara registrerad som både och?

SVAR: Det är olika registreringar. Båda registreringarna är frivilliga. Tullager avser lagring av 3:e landsvaror som inte importerats till EU medan en registrering som godkänd lagerhållare ger skatteuppskov på skattepliktiga varor inom Sverige. Både registreringarna är frivilliga möjligheter för att få uppskov med skatt.

> Läs mer om tullager på Tullverket.se

Hur gäller modeskatten vid införsel av handelsvaror från EU till Sverige som säljs vidare till andra EU-länder och tredje land?

Vad gäller vid införsel av nya kläder och skor från EU till Sverige som sedan säljs vidare till andra EU-länder och tredje land? Beskattas även dessa kläder och skor?

SVAR: I denna situation kan det vara fördelaktigt, från ett punktskatteperspektiv, att vara registrerad som godkänd lagerhållare. För en godkänd lagerhållare blir det ingen punktskatt att betala då införseln till Sverige inte utlöser skattskyldigheten och exporten är undantagen från skatten.

För övriga aktörer (ej godkända lagerhållare) uppkommer skattskyldigheten för punktskatten vid införseln till Sverige.

Vad gäller vid tillverkning i Kina med direktleverans till och försäljning i USA?

Om vi tillverkar våra produkter i Kina och därifrån kör direktleverans till USA där de sedan säljs slipper vi skatten på mode då?

SVAR: Ja, då gäller inte skatten. Skattskyldigheten uppkommer inte då varan inte tas in till Sverige.

Vad gäller om ens lager säljer varan till annat nordiskt land via e-handel?

SVAR: Det utlöser ingen beskattning avseende den aktuella punktskatten. Däremot kan en icke godkänd lagerhållare ha betalt skatten i ett tidigare led (importen, inköpet etc.).

Vad gäller om vi importerar till lager i Sverige men bara säljer hälften i Sverige via e-handel?

Vad gäller om vi importerar till vårt lager i Sverige och sedan säljer 50 procent av varorna i Sverige via e-handel och 50 procent till andra länder. Ska vi då betala modeskatt för halva eller hela kvantiteten?

SVAR: Det beror på om ni är godkänd lagerhållare eller inte. För en godkänd lagerhållare blir det ingen punktskatt att betala för de skattepliktiga varor som säljs vidare till andra länder då importen till Sverige inte utlöser skattskyldigheten och utförseln är undantagen från skatten.

För övriga aktörer (ej godkända lagerhållare) uppkommer skattskyldigheten för punktskatten vid importen till Sverige.

Vad gäller vid miljöcertifieringar eller märkning?

Om produkterna jag säljer är miljöcertifierade? Beskattas jag ändå?

Om produkterna som jag säljer är certifierade med Oekotex, STeP eller helt enkelt följer REACH-lagstiftningen*, behöver man då betala modeskatten?

SVAR: Olika typer av miljöcertifieringar gör inte att man undantas från skatten. Alla produkter är beskattningsbara oberoende certifieringar. Däremot ökar möjligheterna att styrka rätten till avdrag om man har en certifiering.

 

* Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning. Du kan läsa mer om REACH på Kemikalieinspektionens hemsida >

Vad gäller för verifiering? Kommer en RSL (restricted substance list) och signatur från leverantörerna att räcka? Kommer testresultat krävas?

Det enda sättet att faktiskt verifiera kemikalieinnehållet i varje material i varje färg är att testa varje produkt vilket kommer leda till enorma kostnader för testning och administration. Finns någon klarhet i vad som gäller för verifiering? Att ha alla kemikalierna i sin RSL (restriced substances list) och visa upp signaturer från samtliga leverantörer är ju inga problem, men kommer det att räcka som bevis? Kommer testresultat ändå krävas?

SVAR: Intyg från leverantörer kan vara en form av bevisning – ju fler bevis desto bättre. Det går dock inte att utesluta att Tullverket eller Skatteverket begär testning om de inte tycker att bevisningen är tillräckligt stark i det enskilda fallet.

Vad gäller vid skydds- och arbetskläder (PPE)

Omfattas PPE-produkter och arbetskläder av modeskatten?

SVAR: PPE är undantaget, men många arbetskläder som inte är klassificerade som detta kommer beskattas. Kolla varans KN-nummer och jämför med utredningen. Skyddsskor som klassas som PPE kommer ej beskattas, men andra arbetsskor, till exempelvis sådana som används inom restaurangnäringen kommer beskattas.

Är allt i PPE-förordningen undantaget från skatten på mode?

SVAR: Nej, det som ligger under artikel 2.2 c i förordningen skulle i så fall beskattas.

Sid 221 i utredningen:

Vad gäller kläder som utformats för privat bruk till skydd mot väderleksförhållanden som inte är av extrem art och till skydd mot fukt och vatten vid diskning (artikel 2.2 c) är det fråga om vanliga vinter- och regnkläder och samt diskhandskar. Sådana varor är vanligt förekommande bland svenska konsumenter och kan även innehålla 
 skadliga kemikalier. Utredningen anser därför att de ska omfattasav beskattning. Sammanfattningsvis anser alltså utredningen att skatt inte ska tas ut för personlig skyddsutrustning enligt PPE - förordningen, med undantag för artikel 2.2 c).

> Utredningsförslaget SOU 2020:20 Lag om skatt på kemikalier i kläder och skor

Vad gäller för arbetskläder som inte är certifierade med CE_märkning?

Arbetskläder utan CE-märkning omfattas alltså inte PPE av modeskatten? Vad gäller för arbetskläder som inte är certifierade?

SVAR: Generellt omfattas arbetskläder men inte PPE. Ni måste dock kontrollera KN-nummer på sid 184 i utredningen.Dessutom ska det som ligger under artikel 2.2 c i förordningen beskattas.

Vad gäller för CE-märkta produkter (omfattas av PPE) för privatpersoner?

Vad kommer gälla för produkter som är CE-märkta och omfattas av PPE men som är avsedda för privatpersoner, alltså icke-yrkesmässigt bruk?

SVAR: Generellt omfattas inte PPE oavsett målgrupp, men ni måste kontrollera KN-nummer på sid 184.Dessutom ska det som ligger under artikel 2.2 c i förordningen beskattas.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Magnus Nikkarinen
Publicerad: 2020.10.02 Senast uppdaterad: 2020.10.02 Kategori: Hållbar handel

Skriv en kommentar