Bladverk

Så här får du använda begreppet klimatkompensation

Idag använder sig allt fler företag av begreppet klimatkompensation i sin marknadsföring. Men det gäller att ha fog för det du påstår; marknadsföringslagen ställer höga krav på hur miljöpåståenden får kommuniceras och det som sägs ska kunna bevisas. Det här gäller.

Allt fler varumärken hänvisar till att de klimatkompenserar i sin kommunikation för att hävda klimat- och miljöansvar. Produkter och varumärken påstås vara klimatneutrala, klimatpositiva eller klimatkompenserade.

Hur fungerar klimatkompensation?

Klimatkompensation kan beskrivas som en process där de utsläpp av växthusgaser som en produkt eller verksamhet släpper ut kompenseras genom projekt som minskar motsvarande utsläpp någon annanstans. Bland annat genom att köpa så kallade utsläppsrätter, så att de inte kan användas av någon annan.

Få som förstår innebörden av begreppet klimatkompensation

Men få konsumenter förstår vad som menas och har svårt att bedöma om det som sägs är sant eller inte. Det visar Konsumentverkets undersökning om hur konsumenter uppfattar påståenden kopplade till klimatkompensation.

Majoriteten (82 procent) av de tillfrågade har kommit i kontakt med begreppet klimatkompensation och hälften av dem uppger att det är svårt att förstå vad som menas. En fjärdedel av de tillfrågade uppgav att de köpt något som är klimatkompenserat, som till exempel livsmedel, resor och mat.

Läs undersökningen i sin helhet på konsumentverket.se >

Höga krav på tydlig kommunikation vid miljöpåståenden

Enligt marknadsföringslagen får inte miljöpåståenden i marknadsföring vara vilseledande och det ställs höga krav på företag att kunna bevisa det som påstås. En viktig del i bedömningen av ett miljöpåstående är vilket helhetsintryck genomsnittskonsumenten får av marknadsföringen.

Detta gäller vid miljöpåståenden:

• får inte vara vilseledande
• ska vara tydliga och entydiga
• får inte påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut
• ska förtydligas med information i omedelbar närhet till påståendet.

Det är bör betonas att för miljöpåståenden gäller särskilt höga beviskrav eftersom de är komplexa för konsumenten att förstå. Vid en rättslig bedömning tas därför speciell hänsyn till hur genomsnittskonsumenten i målgruppen för marknadsföringen uppfattar påståendet.

Jolanda Girzl
Publicerad: 2020.08.25 Senast uppdaterad: 2020.08.25 Kategorier: Konsumenträtt, Medlem

Skriv en kommentar