Shoppinggata: För att illustrera handelns roll avseende stads- och platsutveckling

Så här jobbar Svensk Handel med stads- och platsutveckling

Stads-och platsutveckling bör ske i samverkan mellan kommun, fastighetsägare och handel. Handeln utgör en strategisk part i samhällsplaneringen och är en av de få näringar som påverkar och berör alla aktörer i ett samhälle. 

Med tanke på den betydelse handeln har för att skapa livskvalitet och attraktiva platser för både invånare och besökare är det viktigt att alla som arbetar med dessa frågor sätter sig in i och förstår den strukturomvandling som handeln genomgår. Vi ser radikalt förändrade marknadsförutsättningar både för handlarna själva, fastighetsägarna och inte minst kommunerna. Handeln är en av få näringar som påverkar och berör alla aktörer i ett samhälle.

Därför är det nu dags att fokusera på handeln så att vi tillsammans kan bygga hållbara nya städer och stadsdelar samt bevara de befintliga. För att detta ska lyckas lämnar Svensk Handel följande rekommendationer:  

Svensk Handels rekommendationer

  • Identifiera handelns betydelse. Många är idag omedvetna om hur många handeln sysselsätter samt dess betydelse för attraktiva platser, invånare, besökare och företag.
  • Ny specialistkunskap behöver tillföras i kommunerna. Tjänster som stadsbyggnadsdirektörer, stadsarkitekter, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om kommersiella verksamheters förutsättningar står i fokus.
  • Det är kommuner som väljer att bygga stad istället för enbart bostäder som kommer att bli vinnare i framtiden. För att lyckas behövs en helhetstanke som tar hänsyn till handel, bostäder och infrastruktur.
  • Varje kommun behöver en strategi för handeln kopplad till översiktsplanen. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag leder till rätt etableringar.
  • Kommunikation och dialog med handelns aktörer i ett tidigt skede i planprocesser är viktigt för en hållbar stadsutveckling.
  • Tillgänglighet, både för konsumenter och godstransporter, är oerhört viktigt för en levande stad och en levande handel.
  • Handelns strukturförändring skapar förändrade transportbehov. Det ställer ökade krav på att kommunernas planläggning professionaliseras och att kunskapen om handeln ökar.
  • För att svara mot dagens digitala konsument krävs en digitaliserad omvärld. Handel inklusive betalningar är beroende av ett utbyggt och stabilt fibernät.
  • Kommunernas förvaltningar och bolag måste arbeta mot samma mål. Tillväxtmål och miljömål behöver exempelvis kopplas samman för att en livskraftig handel ska kunna skapas och behållas.
  • Affärs- och hyresmodeller behöver ses över. Kostnadstrycket på detaljisterna är stort och konkurrensen tuff. Flexibilitet gällande läge, lokalstorlekar och hyreskontrakt efterfrågas så att både små och stora aktörer får rätt förutsättningar och för att kunna experimentera mer med nya idéer och affärskoncept.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2017.12.06 Kategori: Stads- och platsutveckling