Tillgänglighet

För dig som handlare behöver du tänka på att underlätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.  

Från den 1 januari 2015 ändrades diskrimineringslagen så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. 

Diskrimineringsförbudet om bristande tillgänglighet gäller i princip inom de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller idag.

Svensk Handel uppskattar att köpkraften hos personer med funktionsnedsättningar är cirka 120 miljarder kronor. Tar man dessutom i beaktande att många anhöriga väljer samma butiker som sina familjemedlemmar blir köpkraften ännu större.

För dig som handlare behöver du tänka på att underlätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. En person med funktionsnedsättning kan anses diskriminerad på grund av bristande tillgänglighet om den funktionsnedsatta personen missgynnas därför att man som handlare inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Det kan vara nedsättning i syn, hörsel, rörelseförmåga, allergier eller bearbeta och tolka information.

Svensk Handel strävar efter att de senaste kunskaperna och den nya tekniken ska användas i handeln. Svensk Handel har även arbetat under flera år för att butiksägare ska få information om enkla medel för att förbättra tillgängligheten och också drivit på för att fler köpcentrum och butiker ska sätta upp taktila skyltar.

Det som underlättar för personer med funktionsnedsättning är också bra för många andra.
Som stöd till handelsföretagens tillgänglighetsarbete har Svensk Handel tillsammans med Konsumentverket tagit fram en webbutbildning och en broschyr.

Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2015.04.07