Svar på vanliga frågor

Svensk Handel Varningslistan får mängder av frågor på telefon och mejl. Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna.

Har du ingått ett avtal men ångrat dig?

Säg omgående upp avtalet till periodens utgång via mejl. Tänk på att du som företagare normalt inte har ångerrätt om du inte särskilt har avtalat om det.

Räcker det som bevisning att det finns en inspelning?

För att bevisningen ska vara tillräcklig krävs oftast att det klart och tydligt framgår av inspelningen vilka avtalsvillkor som gäller. Oftast räcker det inte att endast en del av samtalet är inspelat eftersom flera viktiga säljargument kan ha avhandlats innan. Under samtalet men efter inspelningen kan det också vara så att den uppringde vill backa ur eller nämner som krav att man vill ha en skriftlig offert innan man bestämmer sig. Om bara en del av samtalet är inspelat så saknas ju den viktiga informationen och fordringsägaren kan då inte styrka att avtal ingåtts.

Är det nödvändigt att bestrida hos såväl fordringsägaren som den som utfärdat fakturan?

Bestrid kravet hos såväl företaget som den som utfärdat fakturan. Gör det gärna via mejl så att du har kvar bevis på att du har bestridit. Du ska även bestrida påminnelser.

Vad menas med mål av mindre värde?

När det tvistiga beloppet understiger halva prisbasbeloppet (22 250 kronor i januari 2015) ska målet handläggas i tingsrätten enligt reglerna för förenklade tvistemål. Rättegångskostnader ersätts endast i begränsad omfattning, ungefär en timme per instans. Principen är att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader.

Har verkligen käranden rätt till ersättning för ombudskostnader när hen satt i system att stämma för att driva in fordringar?

Tänk på att käranden inte har rätt till ersättning för ombudskostnader/rådgivningstimme i samband med rättegång enligt reglerna för förenklade tvistemål om käranden driver en näringsverksamhet som inte är av mycket liten omfattning. Kostnaden för rättslig rådgivning anses då inte påkallad för tillvaratagande av partens rätt när det gäller mål om mindre värden som rör kärnverksamheten och som är okomplicerad eller av ett slag som är mer återkommande i verksamheten. Om du blir stämd och käranden yrkar ersättning för ombudskostnader/rådgivningstimme så ska detta inte vitsordas med stöd av motiveringen ovan.

Kan jag få ett inkassokrav?

Ja. Det är inte ovanligt att företagen lämnar över sin "fordran" till ett inkassoföretag. Det är viktigt att du fortsätter att bestrida kravet om du fortfarande anser att något avtal inte föreligger eller att kravet är felaktigt på andra grunder. Skriv gärna ett mejl till inkassoföretaget och förklara bakgrunden. Läs mer om inkasso här.

Vad händer om kravet går till kronofogden?

Om kravet lämnas vidare till kronofogden så får du ett meddelande från myndigheten. Det är viktigt att du då omgående bestrider kravet, annars riskerar du att fordran blir fastställd som en skuld. Skriv till kronofogden att du bestridit fakturan och bifoga en kopia på mejlet. Förklara även bakgrunden till varför du bestridit. Företaget kan nu överlämna ärendet till domstol som får avgöra det tvistiga ärendet. Läs mer om kronofogden här.

Kan jag hamna i tingsrätten?

Ja. Om du bestrider fordran hos kronofogden så kan fordringsägaren lämna över ärendet till tingsrätten. Företaget måste nu lägga fram bevisning som styrker att ni ingått avtal såsom företaget påstår. Det är alltså fordringsägaren som har bevisbördan. Tingsrätten utfärdar en stämning efter ansökan och du anmanas att inkomma med svaromål, svara i tid så att du inte riskerar att förlora målet i en så kallad tredskodom.

En del av "blufföretagen" har satt i system att gå hela vägen till domstol, även om bevisningen varit svag, i hopp om att i vart fall få igenom en förlikning. Om du anser att du har rätt, stå på dig, och överväg noga innan du ingår en förlikning som gynnar "blufföretaget". Läs mer om tingsrätten här.

Kan jag få en betalningsanmärkning?

Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning kan registreras först när det meddelats beslut om att du är betalningsskyldig, ett så kallat utslag. Du kan läsa mer på kronofogdens och eller Datainspektionens webbplats. Läs mer om betalningsanmärkningar här.

Kan kronofogden ta bort uppgifter som avser en bluffaktura?

Ja. En förutsättning är att du bestridit den felaktiga fakturan innan en ansökan om betalningsföreläggande inlämnats till kronofogden. Det är en fördel för dig om du kan styrka att och när du har bestridit. Enklast är att bifoga ett mejl där det klart framgår hur du har agerat. Läs mer på kronofogdens webbplats.

Ska jag polisanmäla?

Om du blivit utsatt för ett fakturabedrägeri ska du göra en polisanmälan. Du kan använda dig av vår mall, besöka närmaste polisstation eller ringa 114 14.

Vad får jag för hjälp från Svensk Handel?

Du som är medlem i Svensk Handel eller en annan medlemsorganisation som tillhör Svenskt Näringsliv kan ringa till oss på telefonnummer 010-47 18 500 eller skicka in din fråga till varningslistan@svenskhandel.se. Här får du praktisk rådgivning om hur du ska gå vidare. Läs mer om vilken hjälp du kan få från Svensk Handel här.

Publicerad: 2015.04.13 Senast uppdaterad: 2015.04.13