Så här beter du dig i butiken under corona (bild på butiksmijö)

Corona: Riktlinjer för svensk handel

Folkhälsomyndigheten har i dess föreskrifter och allmänna råd fastslagit att alla verksamheter ska säkerställa att de vidtar åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. För att vi inom handeln ska bibehålla vår viktiga samhällsroll behöver vi gemensamt och kontinuerligt arbeta för att minska smittspridningen inom våra verksamheter. 

Denna sida uppdaterades: 20200626 med följande avsnitt: 

Kampanjen Välkommen in! Din handling gör skillnad är ett initiativ av Svensk Handel för att tydliggöra hur vi inom handeln arbetar för att ta ansvar över en minskad smittspridning inom handeln. Projektet syftar till att skapa en enhetlighet kring de åtgärder som bör vidtas för anställdas och besökares trygghet och säkerhet i butiker. De ska veta vad de kan förvänta sig av handelsföretag och kunna känna att butiken är en trygg plats att vistas på.

Läs mer: Ny kampanj stärker handelns arbete med att förebygga smittspridning

Så här anpassar du butiken i coronatider

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd och föreskrifter kring vad du som handlare behöver göra för att förhindra smittspridning i din egen verksamhet. Det kan ibland vara svårt att veta vilka åtgärder som krävs just i din verksamhet.

För att hjälpa dig som medlemsföretag i ditt arbete med att förbereda butiken och/eller övriga delar av din verksamhet i coronatider har Svensk Handel tagit fram en riktlinje.

Använd riktlinjen så här

Riktlinjen är indelad i tre olika nivåer för att förenkla för dig vad de olika kraven kopplat till covid-19 innebär.

Nivå 1: Minimikrav – Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Dessa utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt andra tvingande arbetsrättsliga regler, såsom arbetsmiljölagstiftningen. Dessa ska du med andra ord alltid följa.

Nivå 2: Svensk Handels rekommendationer

Rekommendationerna indikerar att det är lämpligt att du inför dessa åtgärder för att kunna uppfylla gällande lagstiftning och visa att du tar ansvar. Rekommendationerna är dock inte bindande och det är viktigt att du alltid utgår från din egen verksamhet när du bedömer vilka åtgärder som är lämpliga.

Nivå 3: Tips och goda exempel  

Dessa är baserade på bidrag från medlemsföretag. Eftersom alla handelsföretag har olika förutsättningar är förslagen endast tänkta att användas som inspiration och tips vid bedömning av åtgärder vilka som kan implementeras.

Vem bör läsa de olika delarna i riktlinjen?

För att åtgärderna ska kunna implementeras på ett effektivt sätt är det viktigt att riktlinjen förankras i relevanta delar av din organisation.

Riktlinjen är därför indelad i olika delar så att det ska vara möjligt för dig att endast ta del av den eller de delar som är relevanta för en särskild roll i organisationen. Under respektive del hittar du en beskrivning av vilka roller som generellt sett bör ta del av informationen. I vår steg-för-steg-guide hittar du också kort information om vad respektive del innehåll samt tillhörande material.

Del 1. Riktlinjen i sin helhet

Riktlinjen innehåller information om hur den ska användas, vilka grundläggande värden som genomsyrar den och vilka krav du behöver efterleva som handelsföretag. Riktlinjen består av fem fördjupade delar om åtgärder som du måste och som du bör vidta för att minska smittspridning av covid-19.

Komplett riktlinje – Svensk Handels medlemmar >

Förkortad version av riktlinjen – öppen för alla >

Del 2. Åtgärder i organisationen

För att kunna implementera korrekta åtgärder behöver dessa förankras i relevanta delar av organisationen. I det här avsnittet får du hjälp med att skapa goda organisatoriska förutsättningar för att kunna genomföra åtgärderna.

Roller som bör ta del av informationen: VD, butiksägare, ledningsgrupp, projektledare och andra personer i ledande positioner. 

Gå till: Åtgärder i organisationen

Del 3: Åtgärder i butiken

Det är viktigt att korrekta åtgärder vidtas i butiksmiljö eftersom mycket av det dagliga arbetet för anställda sker i butikslokalen, och det är på denna plats som besökarna kommer i kontakt med verksamheten. I det här avsnittet får du konkreta åtgärdsförslag samt skylt- och informationsmaterial som du kan använda i din butik.

Roller som bör ta del av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer och andra personer i ledande positioner. 

Gå till: Åtgärder i butiken

Del 4: Åtgärder för kunder

Även kunden har ett ansvar att agera på ett sätt som inte medför en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samhället. I det här avsnittet får du handfasta råd och rekommendationer kring hur du kan kommunicera med kunden angående kundens ansvar.

Roller som bör ta del av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer, kommunikationsavdelning, kundtjänstansvarig, försäljningschef, webbansvarig och andra personer i ledande positioner. 

Gå till: Åtgärder för kunden

Del 5: Åtgärder för anställda

Som arbetsgivare behöver du se till att du kan erbjuda dina anställda en god arbetsmiljö och förebygga risken för smittspridning av covid-19. I det här avsnittet får du konkreta åtgärdsförslag för hur du ska agera i förhållande till dina anställda, t ex hur du lämnar information och vidtar åtgärder i arbetsmiljön.  

Roller som bör ta del av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer, HR-avdelning och andra personer i ledande positioner. 

Gå till: Åtgärder för anställda

Del 6: Leveranser och heminstallationer

Alla skyldigheter gällande anställda gäller givetvis också för anställda som utför leveranser eller som arbetar på lager. Dessutom finns det särskilda kundaspekter som du behöver ta hänsyn till när leveranser utförs. I detta avsnitt kan du ta del av åtgärdsförslag för att uppnå trygga leveranser och heminstallationer.

Roller som bör ta del av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer, HR-avdelning, logistik- och e-handelsansvariga och andra personer i ledande positioner. 

Gå till: Åtgärder vid leveranser och heminstallationer

Provtagning av förekomst av covid-19

Svensk Handel har mot bakgrund av beslutet av att vissa delar av handeln kan klassas som en samhällsviktig verksamhet och därför omfattas av informationen om testning av anställda, tagit fram ett dokument som sammanfattar myndigheternas information om testning och som hjälper dig bedöma huruvida din verksamhet omfattas eller ej. 

Provtagning av förekomst av covid-19 (PDF) >

Checklista innan testning av anställda

Det finns en mängd av aspekter att ta hänsyn till innan du tar beslut om testning av anställda. Svensk Handel har  tagit fram en checklista där du som medlem får vägledning i hur du hanterar de frågeställningar som uppkommer i samband med testning av anställda med anledning av Covid-19. 

Läs mer på sida Åtgärd i organisationen (medlemsexklusivt) >

 Bilagor

Skyltmaterialet till kampanjen Välkommen in! Din handling gör skillnad är ett samarbete mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Kampanjen lanseras med anledning av coronapandemin och ska bidra till en trygg och framtidssäkrad handel. 

Publicerad: 2020.05.25 Senast uppdaterad: 2020.05.25