Så här beter du dig i butiken under corona (bild på riktlinjen)

Corona: Riktlinjer för handeln

Folkhälsomyndigheten har i dess föreskrifter och allmänna råd fastslagit att alla verksamheter ska säkerställa att de vidtar åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. För att vi inom handeln ska bibehålla vår viktiga samhällsroll behöver vi gemensamt och kontinuerligt arbeta för att förebygga smittspridningen inom våra verksamheter. 

För att hjälpa dig som medlemsföretag i ditt arbete med att förbereda butiken och/eller övriga delar av din verksamhet i coronatider har Svensk Handel tagit fram en riktlinje.

Vem bör läsa de olika delarna i riktlinjen?

För att åtgärderna ska kunna implementeras på ett effektivt sätt är det viktigt att riktlinjen förankras i relevanta delar av din organisation.

Riktlinjen är därför indelad i olika delar så att det ska vara möjligt för dig att endast ta del av den eller de delar som är relevanta för en särskild roll i organisationen. Under respektive del hittar du en beskrivning av vilka roller som generellt sett bör ta del av informationen.

Riktlinjen i sin helhet

Riktlinjen innehåller information om hur den ska användas, vilka grundläggande värden som genomsyrar den och vilka krav du behöver efterleva som handelsföretag. Riktlinjen består av fem fördjupade delar om åtgärder som du måste och som du bör vidta för att minska smittspridning av covid-19.

Svensk Handels riktlinje >

Åtgärder i organisationen

För att kunna implementera korrekta åtgärder behöver dessa förankras i relevanta delar av organisationen. I det här avsnittet får du hjälp med att skapa goda organisatoriska förutsättningar för att kunna genomföra åtgärderna. 
Roller som bör ta del av informationen: VD, butiksägare, ledningsgrupp, projektledare och andra personer i ledande positioner. 

Åtgärder i butiken

Det är viktigt att korrekta åtgärder vidtas i butiksmiljö eftersom mycket av det dagliga arbetet för anställda sker i butikslokalen, och det är på denna plats som besökarna kommer i kontakt med verksamheten. I det här avsnittet får du konkreta åtgärdsförslag samt skylt- och informationsmaterial som du kan använda i din butik. 
Roller som bör ta del av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer och andra personer i ledande positioner. 

Åtgärder för kunder

Även kunden har ett ansvar att agera på ett sätt som inte medför en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samhället. I det här avsnittet får du handfasta råd och rekommendationer kring hur du kan kommunicera med kunden angående kundens ansvar. 
Roller som bör ta del av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer, kommunikationsavdelning, kundtjänstansvarig, försäljningschef, webbansvarig och andra personer i ledande positioner. 

Åtgärder för anställda

Som arbetsgivare behöver du se till att du kan erbjuda dina anställda en god arbetsmiljö och förebygga risken för smittspridning av covid-19. I det här avsnittet får du konkreta åtgärdsförslag för hur du ska agera i förhållande till dina anställda, t ex hur du lämnar information och vidtar åtgärder i arbetsmiljön. 
Roller som bör ta del av informationen:
Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer, HR-avdelning och andra personer i ledande positioner. 

Leveranser och heminstallationer

Alla skyldigheter gällande anställda gäller givetvis också för anställda som utför leveranser eller som arbetar på lager. Dessutom finns det särskilda kundaspekter som du behöver ta hänsyn till när leveranser utförs. I detta avsnitt kan du ta del av åtgärdsförslag för att uppnå trygga leveranser och heminstallationer. 
Roller som bör ta del av informationen: Butiksägare, ledningsgrupp, projektledare, butikschefer, HR-avdelning, logistik- och e-handelsansvariga och andra personer i ledande positioner. 

 

Svensk Handels riktlinje

Handlingsplan för åtgärder gällande Covid-19

Publicerad: 2020.05.25 Senast uppdaterad: 2021.03.10