Lönetvist

En lönetvist uppstår när arbetsgivaren och kollektivavtalsbärande fack har olika uppfattningar om en lön eller ersättning till en anställd. I dessa situationer måste arbetsgivaren vara aktiv och omedelbart kalla facket till förhandling.