Svensk Handels person- och integritetspolicy

För Svensk Handel är personlig integritet viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Särskilt om integritet och behandling av personuppgifter för fackliga företrädare, medparter, motparter, vittnen och fler.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

För de behandlingar som sker inom Svensk Handels verksamhet är Svensk Handel personuppgiftsansvarig (Föreningen Svensk Handel, org. 802001-3630, och Svensk Handel AB,
org. nr. 556025-8807, 103 29 Stockholm, Sverige). För vissa behandlingar, såsom till exempel medlemsregistret, använder vi gemensamma system med Svenskt Näringsliv. Ansvaret mellan oss och Svenskt Näringsliv är då reglerat i avtal.

Generellt

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel om du är riksdagsledamot eller lokalpolitiker, men bara om du själv har offentliggjort informationen. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, till exempel för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in. Mer information om hur Svensk Handel behandlar dina personuppgifter framgår av tabellerna nedan. 

1. ADMINISTRATION AV MEDLEMSKAP 
I samband med ert medlemskap kommer vi att behandla personuppgifter för att kunna administrera medlemskapet och för att vi ska kunna kommunicera med er angående, t.ex. inträde och utträde. Vi kan därför behöva behandla personuppgifter om dig som kontaktperson hos våra medlemsföretag.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Administration av inträde, överlåtelse, utträde av medlemskap i Svensk Handel

 • Fakturering av medlemsavgift

 • Registrering av medlemmar så att de kan få tillgång till Svensk Handels medlemsportal

 • Skapande av användarkonto

 • Utskick av kallelser till Svensk Handels stämma

 • Utbetalning av konfliktersättningar.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Befattning och företag

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)

 • Allergier

Laglig grund

Vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna administrera medlemskap och medlemsförmåner enligt det avtal som träffats mellan Svensk Handel och medlemsföretaget i samband med inträdet i Svensk Handel.

Lagringstid

Senast 3 år efter att ditt företag träder ur Svensk Handel.


2. GE MEDLEMSSERVICE

Servicen till våra medlemmar är en viktig del i vårt arbete och vi arbetar alltid för att hantera ett medlemsärende så skyndsamt som möjligt. I samband med detta kan vi behandla personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Administration av medlemsärende, t.ex. registrering av ärendet, hantering av förfrågan och uppföljning av ärendet

 • Utvärdering av enskilda ärenden eller vår medlemsservice i stort, t.ex. genom utskick av enkäter.

 • Förmedling av information (t ex kontaktuppgifter) mellan medlemsföretag som önskar samarbeta kring bemanning vid tillfälliga och förändrade arbetsmarknadsförhållanden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Befattning och företag

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)

 • Ärenderelaterad korrespondens

Laglig grund

Vårt och medlemsföretagets berättigade intresse av att kunna ge en bra och effektiv service till medlemmar i enskilda medlemsärenden och andra ärenden som rör våra medlemmar.

Lagringstid

Senast 3 år efter att ditt företag träder ur Svensk Handel.


3. MARKNADSFÖRING

Det är mycket som händer inom Svensk Handel och vi jobbar ständigt för att underlätta för dig som medlem genom att ge dig bra förmåner, information om de senaste nyheterna och annan kommunikation som vi tror kan vara intressant för dig. Som utsedd kontaktperson på ditt företag får du automatiskt vår kommunikation, men vi kan också registrera dig om du har uttryckt intresse för vår verksamhet, t.ex. anmält dig till vårt nyhetsbrev, deltagit på något av våra event eller seminarier eller annars varit i kontakt med oss. Vi utför också statistiska analyser kopplat till vår marknadsföring för att vi ska bli ännu bättre i vår kommunikation med våra medlemmar. För att kunna skicka marknadsföring till dig behöver vi behandla dina personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst upp i policyn).

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Utskick av direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev eller utskick av medlemsförmåner och andra erbjudanden) via post, e-post, sms eller i andra digitala kanaler.

 • Utskick av direktmarknadsföring från våra samarbetspartners via post, e-post, sms eller i andra digitala kanaler.

 • Framtagande av analyser och statistik över våra användares och besökares användning och interaktion med oss, t.ex. statistik över besöksflöden på vår webbplats eller respons på våra marknadsföringsutskick.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)

Mottagare av personuppgifter

Vi kan lämna ut organisationsnummer eller kontaktuppgifter till våra samarbetspartners för att du som medlem ska få ta del av förmånliga erbjudanden relevanta för er verksamhet, t.ex. bättre kortavtal eller lägre priser på betallösningar eller försäkringar.

Laglig grund

Vårt och våra samarbetspartners berättigade intresse av att kunna marknadsföra Svensk Handel och våra tjänster och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få bra medlemsförmåner och relevant kommunikation.

Lagringstid

Det som inträffar först av (1) att du invänder mot vår marknadsföring alternativt (2) 1 år efter att ditt företag träder ur Svensk Handel.


4. EVENT, NÄTVERK OCH UTBILDNING

Ibland arrangerar vi event och nätverksträffar för att informera om vårt arbete, nyheter, rapporter och annan liknande information. Olika avdelningar inom Svensk Handel arrangerar också kurser, seminarier och webbinarier inom bl.a. arbetsrätt för medlemsföretag och andra relevanta intressenter. Deltagare kan frivilligt anmäla sig till våra event, nätverksträffar och utbildningar som vi anordnar. I samband med detta behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna administrera och genomföra eventet, nätverksträffen eller utbildningen.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Registrering och administration av deltagande på eventet, nätverksträffen eller utbildningen

 • Kommunikation med deltagare innan och under eventet, nätverksträffen eller seminariet gällande frågor som rör detta

 • Publicering av film och/eller bilder från genomfört event eller genomförd utbildning

 • Administration och genomförande av tävlingar i samband med ett event

 • Uppföljning och utvärdering av genomfört event, nätverksträff eller utbildning, t.ex. genom utskick av enkäter.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Befattning och företag

 • Allergier (om mat ingår på eventet eller seminariet)

 • Resultat från utvärderingar

 • Videoinspelning och/eller bild

Laglig grund

Vårt och deltagarnas berättigade intresse av att kunna administrera och genomföra ett event, en nätverksträff eller en utbildning.

Laglig grund för allergier

Ditt föregående samtycke.

Lagringstid

Senast 6 månader efter genomfört event eller seminarium.


5. PÅVERKANSARBETE

Näringspolitik är en del av Svensk Handel som bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare gällande frågor som är viktiga för handelsnäringen och vid ny lagstiftning genom att exempelvis besvara remisser och administrerar nätverk för handelsnäringen. I vissa fall kommer Näringspolitik att behandla personuppgifter vid utförandet av sitt uppdrag.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Kontakt och kommunikation med beslutsfattare rörande frågor som är viktiga för Svensk Handels medlemmar

 • Informationsutbyte med andra branschorganisationer eller relevanta aktörer, inklusive informationsutbyte i digitala kanaler (t.ex. Twitter).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Befattning

 • Politiska åsikter

Laglig grund

Svensk Handels och medlemsföretagens berättigade intresse av att kunna bedriva påverkansarbete mot beslutsfattare som är viktiga för handelsnäringen.

Laglig grund för politiska åsikter

Uppgift om politisk tillhörighet behandlas bara i den utsträckning en registrerad har ett politiskt uppdrag. Det rör sig med andra ord om en offentliggjord uppgift.

Lagringstid

För detta ändamål är det svårt att på förhand ange hur länge vi sparar dina personuppgifter eftersom det kan bero på utgången vid val, ärendehantering hos lagstiftaren och relevanta remissinstanser och myndigheter. Vi har istället inför rutiner för att gå igenom våra register senast 4 år efter utgången av det år då uppgifterna samlades in.


6. UTVECKLING, FÖRBÄTTRING OCH UTVÄRDERING AV VÅR VERKSAMHET

För att kunna se till att vi kan förbättra våra erbjudanden kan vi använda personuppgifter för att ta fram statistik och liknande underlag i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet. För att skydda individers integritet kommer vi så långt det är möjligt att avidentifiera eller pseudonymisera personuppgifterna så att det rör sig om statistiska data som vi inte kan koppla direkt till en enskild individ.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Insamling, registrering, bearbetning och analys av statistiska underlag för att bl.a. kunna förstå besöksflöden på vår webbplats, öppnings- och läsningsstatistik relaterat till utskick, säljstatistik eller förändringar och trender kopplat till olika branscher

 • Insamling, registrering, bearbetning och analys av resultat från utvärderingar och annan feedback relaterat till våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter

 • Statistiska underlag avseende bl.a. besöksflöden på vår webbplats, öppnings- och läsningsstatistik relaterat till utskick.

 • Avidentifierade resultat från utvärderingar och annan feedback relaterat till våra tjänster.

 • IP-adress och andra tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att utveckla, förbättra, utvärdera och generellt effektivisera vår verksamhet.

Lagringstid

För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 5 år kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga.


7. RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Det finns flera lagar som Svensk Handel som organisation behöver följa. Vissa av dessa lagar kräver att personuppgifter behandlas.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser som vi måste följa enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Företag

 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)

Laglig grund

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag.

Lagringstid

Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information i samband med fakturering.


8. SÄKERHETSARBETE OCH MISSBRUK

För att kunna se till att vi skyddar din integritet och för att skapa trygghet i vår verksamhet arbetar vi aktivt med vårt säkerhetsarbete så att vi t.ex. kan förebygga och förhindra missbruk av våra tjänster, obehörigt tillträde till våra lokaler eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot vår organisation. För detta syfte kan personuppgifter behandlas.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Utförande av kamerabevakning

 • Administration och genomförande av loggning av in- och utpassering till lokaler

 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor till våra tjänster

 • Utförande av åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Videoinspelningar från kamerabevakning

 • Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla säkra tjänster, att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Svensk Handel.

Lagringstid

36 månader efter utgången av det år då uppgifterna samlades in. Bilder från kamerabevakning sparas i två månader efter insamlingen. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.


För medarbetare i medlemsföretag

För medarbetare i medlemsföretag kan vi komma att behandla personuppgifter även på andra sätt än vad som nämnts ovan. Detta är främst kopplat till arbetsgivarens medlemskap och gäller för olika kontaktpersoner. Uppgifter om kontaktpersoner kan behövas för att hantera medlemskapet och frågor kopplade till det. Det kan röra exempelvis kontaktpersoner i samband med inkoppling av kollektivavtal, kollektivavtalsförhandlingar, fackliga förhandlingar, arbetsrättslig rådgivning och tvister i domstol. Det kan också röra sig om uppgifter avseende medlemskap i olika arbetsgrupper. Läs mer om detta i Särskilt om integritet och behandling av personuppgifter avseende fackliga företrädare, medparter, motparter, vittnen med flera. 

Säkerhetsavdelningen på Svensk Handel ger dagligen råd och stöd direkt till handelns företag. Varningslistan finns publicerad på Svensk Handels hemsida och varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. I samband med Varningslistan kan vi komma att behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi tar emot klagomål på företag

 • Vi publicerar varningar för företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande

 • Vi administrerar kommentarsfältet kopplat till publicerade varningar

Kategorier av personuppgifter

 • Organisationsnummer (om enskild firma)

 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Fritextfält

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna varna handelns företag för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Mottagare av personuppgifter

Myndigheter

Lagringstid

För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål, t.ex. kriterier för att kontrollera om publicering på Varningslistan fortfarande är eller kan bli aktuell mot bakgrund av inkomna klagomål.

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss kan vi samla in personuppgifter via tredje part. 

Källa för insamling

Typ av personuppgifter

Medlemsföretag (exempelvis när medlemsföretag ansöker om och/eller ingår i en värvningskampanj kan uppgifter (såsom) samlas in om personer i ledande roller på företaget)

Namn och kontaktuppgifter

Bolagsverket via tjänsten Bisnode

Namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)

Externa sidor

Offentliggjorda uppgifter om politisk tillhörighet

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om när vårt dotterbolag, Svensk Handel AB, behandlar personuppgifter för vår räkning eller när vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss och de behandlar endast personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket, och om andra medlemsorganisationer samt samarbetspartners för våra medlemsförmåner. Vi kan vidare komma att lämna ut personuppgifter till Svenskt Näringsliv och andra av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer (och deras bolag) i den mån det krävs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera. Svensk Handel kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som till exempel polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Vi uppmuntrar dig att läsa deras information om hur de behandlar dina personuppgifter.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

För visst IT-stöd kan uppgifterna överföras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvarig är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p.g.a. lagstiftning till exempel sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat. Specifika lagringstider hittar du i tabellerna under rubriken ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?”.

Notera att uppgifter som samlas in för enskilda ändamål kan komma att sparas under en längre tid än vad som framgår ovan eftersom samma uppgifter kan användas för andra ändamål med en längre lagringstid. Exempelvis kan uppgifter som vi samlar in i samband med medlemskapet (ändamål 1) användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som rör Svensk Handels verksamhet (ändamål 8).

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. 

 • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.

 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för 

 • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Vi kommer då göra en bedömning av om det finns avgörande berättigade skäl som gör att vi trots din begäran måste fortsätta lagra dina uppgifter. Du har också alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. 

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Ladda ner detta dokument och svara på frågorna samt underteckna det. Maila därefter det ifyllda dokumentet till gdpr@svenskhandel.se. Mailet ska i möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med hos Svensk Handel.

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är medlem genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, se imy.se.

Ibland vill vi anordna tävlingar och erbjuda en möjlighet att vinna fina priser. I samband med detta kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Behandlingar som utförs för ändamålet

 • Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.

 • Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.

 • Vi bekräftar din identitet och ålder.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Befattning och företag

 • Tävlingsbidrag

Laglig grund

Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar.

Lagringstid

Senast 3 månader efter tävlingen genomförande.

Här kan du läsa de fullständiga villkoren för tävlingar.

Svensk Handel har tecknat kollektivavtal med Handelsanställdas förbund, Unionen och Akademikerförbunden om behandling av personuppgifter. Avtalet reglerar endast behandlingar som görs av förbunden. Det gäller alltså inte för medlemsföretagens behandling av personuppgifter och saknar därför betydelse vid bedömningar på lokal nivå.

Kollektivavtal rörande skyldighet att föra register i vissa avseenden m.m.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: gdpr@svenskhandel.se, eller via telefon på: 010-47 18 500

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Mer information

Svensk Handels Cookiepolicy

Denna cookiepolicy innehåller information om cookies som Svensk Handel använder på sina webbplatser och digitala tjänster.

Svensk Handel kan komma att uppdatera denna cookiepolicy. Du hittar alltid den senaste versionen här på svenskhandel.se.

Du kan ändra hur cookies sparas för dig här.

Svensk Handels webbplats presenterar organisationens verksamhet, mål och syfte. På webbplatsen publiceras nyhetsmaterial med anknytning till och intresse för handeln. För medlemmar i Svensk Handel erbjuds ett omfattande utbud av information, rådgivning och tjänster.

Denna sida är en sammanställning av information och tips som kan underlätta ditt besök på Svensk Handels webbplats.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.