Samverkan med facket

Samverkan med den berörda arbetstagarorganisationen kan vara betydelsefullt för att arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering ska kunna bedrivas effektivt.