Arbetsmiljöverkets tillsyn

Det är du som har ansvaret för att regelverket på arbetsmiljöområdet följs på arbetsplatsen. Du har även ansvaret för att de anställdas arbetsmiljö är tillfredsställande. Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs av arbetsgivare som verkar på den svenska arbetsmarknaden. Som ett led i denna tillsyn inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare efterlever gällande arbetsmiljöregler.