Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med systematiskt arbetsmiljöarbete, ofta förkortat SAM, menas ditt arbete med att undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön, genomföra åtgärder för att hantera sådana risker och följa upp verksamheten. Arbetsmiljöarbetet ska genomföras på ett systematiskt och planerat sätt. Målet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Observera att som anställd i detta sammanhang räknas arbetstagare som är anställd hos en arbetsgivare och normalt även chefer och arbetsledare, inhyrd personal, elever och praktikanter m.m.