Ersättning för jourtid

Med jourtid avses tid då tjänstemannen inte är arbetsskyldig men ska stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen för att vid behov utföra arbete och vid dessa tillfällen utges så kallad jourtidsersättning.