Användarvillkor Svensk Handel

Användarvillkor Min sida och Arbetsgivarguiden

1. Introduktion

1.1. Min Sida är en plattform som har skapats av Svensk Handel där medlemmar kan få tillgång till medlemsexklusivt innehåll (”Tjänsten”). Genom att registrera ett användarkonto kan företrädare för Medlemsföretaget (definierat i punkt 1.2) få tillgång till medlemsexklusivt innehåll såsom, Arbetsgivarguiden, fakturor, näringspolitiskt material såsom rapporter, vägledningar, tolkningar, medlemsförmåner och annat liknande medlemsexklusivt material (”Medlemsexklusivt Innehåll”). Svensk Handel tillhandahåller Tjänsten enligt dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”).

1.2. Dessa Användarvillkor gäller mellan Svensk Handels medlemmar (inklusive dess företrädare) (”Medlemsföretaget”, ”Medlemmen”, ”du”, ”dig”) och Svensk Handel AB, org. nr 556025-8807 (”Svensk Handel”) när du som företagsrepresentant registrerar ett användarkonto och använder Tjänsten. Genom att registrera ett användarkonto för Tjänsten intygar du att du är behörig företrädare för ditt Medlemsföretag.

1.3. Din tillgång till Medlemsexklusivt Innehåll styrs av om ditt Medlemsföretag är kollektivavtalsanslutet eller inte. Svensk Handel har rätt att ensidigt bestämma och ändra behörighetsnivåer avseende din tillgång till Tjänsten.

1.4. Svensk Handel förbehåller sig rätten att ändra i Användarvillkoren från tid till annan. Sådana ändringar träder ikraft från det datum som Svensk Handel publicerar ändringar på Tjänsten eller annars informerar dig om ändringarna. I det fall du inte accepterar ändringarna har Svensk Handel rätt att blockera din åtkomst till Tjänsten. Du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om ändringar i Användarvillkoren.

1.5. När du registrerar ditt användarkonto och använder Tjänsten kommer Svensk Handel att behandla dina personuppgifter, bl.a. namn, kontaktuppgifter, användarnamn och lösenord, befattning och företagsuppgifter. 
Du kan läsa mer om hur Svensk Handel behandlar dina personuppgifter när du registrerar ett användarkonto och använder Tjänsten i Svensk Handels personuppgiftspolicy.

1.6. För tjänster som erbjuds av Säkerhetscenter (bland annat Anmäl säkerhetshändelse, Grupper, Krisfunktion och Varningslistan) gäller särskilda villkor i tillägg till dessa Användarvillkor.

 

2. Registrering av användarkonto

2.1. För att kunna använda Tjänsten måste du registrera dig för Tjänsten och skapa ett användarkonto.

2.2. Du åtar dig att säkerställa att den information som du tillhandahåller är korrekt och fullständig samt att inloggningsuppgifter till användarkontot förvaras säkert och konfidentiellt. Du ansvarar för all åtkomst till Tjänsten via ditt användarkonto och din internetuppkoppling, även om annan person skulle använda dina användaruppgifter.

2.3. Svensk Handel har rätt att neka registrering (inklusive rätt att blockera tillgång till eller stänga av en användare från Tjänsten) om du inte är behörig företrädare för ditt Medlemsföretag eller om du tidigare har brutit mot punkten 3.1 i Användarvillkoren eller gällande lagstiftning.

3. Användning av Tjänsten

3.1. Din användning av Tjänsten ska alltid ske i enlighet med de instruktioner som finns angivna i dessa Användarvillkor. Du förbinder dig till att inte:

a) använda Tjänsten för bedrägligt eller olagligt syfte;

b) uppträda som annan fysisk eller juridisk person, falskt ange eller på annat sätt oriktigt framställa anknytning till någon fysisk eller juridisk person i samband med din användning av Tjänsten;

c) inkräkta på eller störa Tjänstens drift eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Tjänsten eller bryta mot något krav, förfarande, policy eller föreskrift av sådant nätverk; eller

d) överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask, trojaner eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller inverka negativt på Tjänsten.

3.2. Svensk Handel förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsten i strid med Användarvillkoren, inklusive de krav som gäller för användning av Tjänsten i punkten 3.1 och de krav som gäller för användning av Medlemsexklusivt Innehåll i punkten 6.2.

4. Ändringar av Tjänsten

Svensk Handel får, utan föregående underrättelse till dig eller Medlemsföretaget, företa ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls samt besluta om att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster.

5. Begränsning av åtkomst till Tjänsten

Svensk Handel kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten alltid är tillgänglig. Svensk Handel kan dock inte garantera att Tjänsten eller någon enskild funktion eller del av Tjänsten alltid är tillgänglig och/eller utan fel. Tjänsten kan särskilt vara nedstängd under perioder när vi implementerar uppgraderingar eller utför nödvändigt underhåll av Tjänsten.

6. Immateriella rättigheter

6.1. Om inte annat särskilt framgår, äger Svensk Handel eller Svensk Handels licensgivare samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten och Medlemsmaterialet, inkluderat men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt och patent. Du förvärvar inte genom dessa Användarvillkor någon immateriell rätt eller annan rättighet till Tjänsten eller Medlemsmaterialet.

6.2. Du erhåller en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten och Medlemsmaterialet under det som inträffar först av att (1) du slutar vara anställd hos Medlemsföretaget eller (2) Medlemsföretaget avslutar sitt medlemskap i Svensk Handel. Om inte annat särskilt framgår, får du använda, kopiera, mångfaldiga och göra ändringar i Medlemsmaterialet för internt bruk i Sverige. Övrig användning kräver Svensk Handels föregående uttryckliga medgivande.

7. Ansvar

7.1. Svensk Handel tillhandahåller Tjänsten “som den är” och ansvarar inte för kvalitet, fullständighet eller korrekthet av något innehåll som publiceras på Tjänsten. I den mån som tillåts enligt lag exkluderas uttryckligen:

a) alla villkor, garantier och andra villkor som annars enligt lag kan innefattas i dessa Användarvillkor; och

b) allt eventuellt ansvar gentemot dig, oavsett om det uppstår ur dessa Användarvillkor eller på annat sätt i samband med din användning av Tjänsten.

7.2. Ansvarsbegränsningen i denna punkt 7 omfattar alla skador av vad slag de må vara, inklusive t.ex. direkt och indirekt skada, utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadade data eller information. Denna ansvarsbegränsning gäller i den utsträckning ansvaret kan exkluderas eller begränsas enligt tillämplig lag. Ansvarsbegränsningen gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet.

7.3. Tjänsten kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och hjälpmedel online. Vi ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatser eller hjälpmedel. All användning av webbplatser från tredje man sker på egen risk.

8. Tvistlösning och lagval

8.1. Tvister som uppstår i anledning av dessa Användarvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

8.2. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

8.3. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket ska vara svenska (om parterna inte kommer överens om annat).

8.4. Dessa Användarvillkor (inklusive punkt 8.1) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag, dock med undantag för internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Publicerad: 2019.06.26 Senast uppdaterad: 2019.06.26