Butik inredning: För att illustrera konsumenträtt för dig som handlare

Konsumenträttsliga lagändringar

Tydligare regler vid konsumentavtal som gör det enklare för både näringsidkarna och konsumenterna att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter de har trädde i kraft 1 maj 2020.

EU-kommissionen har följt upp de nationella implementeringarna av direktivet (2011/83/EU) om konsumenträttigheter som trädde i kraft 2011 och har vid granskningen haft synpunkter på Sveriges genomförande av direktivet. Med anledning av detta  genomförs ändringar i konsumentköplagen, avtalsvillkorslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen. Ändringarna förtydligar regler på konsumenträttighetsområdet, framför allt i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Lagändringarna gäller från och med den 1 maj 2020 och innebär följande:

Konsumentköplagen

Det blir tydligare vid vilken tidpunkt under en leverans som ansvaret för en vara går över från näringsidkaren till konsumenten.

  • Näringsidkaren bär som huvudregel risken för en vara under transport, förutsatt att näringsidkaren erbjudit transportalternativet.
  • Risken går över till konsumenten efter leveransen till transportföretaget, om det är konsumenten som anlitat transportföretaget för transporten av varorna och det inte är näringsidkaren som erbjudit/föreslagit detta transportalternativ.

Avtalsvillkorslagen

Avtalsvillkor som innebär att en konsument ska betala mer än det som i avtalet anges vara priset är ogiltiga, om konsumenten inte uttryckligen har godkänt villkoret (13 §). Det förtydligas att en konsument som redan har betalat i enlighet med ett sådant ogiltigt villkor har rätt att få tillbaka det som har betalats.

Distansavtalslagen

Det införs krav på näringsidkare att tillhandahålla konsument ett standardiserat ångerrättsformulär (tillgängligt här), som han eller hon kan använda för att ångra ett avtal. När och hur konsumenten ska tillhandahållas formuläret skiljer sig åt beroende på typ av avtal som näringsidkaren och konsumenten ingår.

  • Vid ”distansavtal” ska formuläret som utgångspunkt tillhandahållas ”klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används” innan avtalet ingås. För det fall näringsidkaren inte tillhandahållit formuläret i ”en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten” innan avtalets ingående ska näringsidkaren göra det i avtalsbekräftelsen.
  • Vid ”avtal utanför affärslokaler” ska formuläret tillhandahållas ”klart och begripligt i en handling eller, om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten”.

Med ”handling” avses pappersdokument och exempel på ”annan läsbar och varaktig form” är via e-post eller på ett USB-minne.

Marknadsföringslagen

Skyldigheten att ge viss information innan ett avtal ingås, oavsett om det är ett distansavtal eller inte, förtydligas. Detta gäller främst information om garanti och andra icke tvingande åtaganden från näringsidkarens sida samt skyldigheten att lämna information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

Skyldigheten att lämna viss information beträffande digitalt innehåll inskränker sig till sådan information som en näringsidkare känner till eller rimligen kan förväntas känna till det, t.ex. vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Jolanda Girzl
Publicerad: 2020.05.06 Senast uppdaterad: 2020.05.06 Kategorier: Konsumenträtt Nyheter, Konsumenträtt

Skriv en kommentar