Stärkta sanktioner för Konsumentombudsmannen

Den 1 oktober 2016 får Konsumentombudsmannen (KO) stärkta befogenheter och tillgängliga sanktioner vid brott mot marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 

Det innebär att de förbud och ålägganden som KO får besluta om ska gälla omedelbart. Idag behöver förbud och ålägganden godkännas av företaget som de riktas emot för att vara giltiga. 

Dessutom höjs intervallet för sanktionen marknadsstörningsavgift från nuvarande 5 000–5 miljoner till lägst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Det kommer också att uttryckligen framgå av marknadsföringslagen vilka omständigheter som särskilt ska tas med i bedömningen av om en överträdelse av lagen är så allvarligt att marknadsstörningsavgift ska dömas ut.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna i regeringens proposition

Kategori: Lagar och regler