Kurser hos Svensk Handel

Svensk Handel erbjuder kurser inom arbetsrätt och personal, affärsjuridik och butikssäkerhet.

  • Kurser
  • Kalender
ANSTÄLL KLOKT - Kurs Schemaläggning / anställningsformer


Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap om de anställningsformer arbetsgivaren kan använda sig av vid anställning enligt detaljhandelsavtalet. Syftet är också att öka kunskapen kring kollektivavtalets schemaläggningsregler för att arbetsgivaren ska kunna planera sin bemanning på ett effektivt sätt och förlägga arbetstid där behovet finns under veckan, säsongen och året, till gagn för både företag och anställda.
Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att anställa och schemalägga klokt och på så sätt skapa mervärde för både anställda och företag.

Läs mer
ANSTÄLL KLOKT - Webbinarier Anställningsformer

Webbinariets syfte är att ge deltagarna snabb inblick i vilka anställningsformer arbetsgivaren kan använda sig av vid anställning enligt detaljhandelsavtalet.
Efter webbinariet ska deltagarna känna att de fått ökad kunskap om vilken anställningsform de ska använda vid olika situationer.

Läs mer
ANSTÄLL KLOKT - Webbinarier Schemaläggning

Webbinariets syfte är att ge deltagarna snabb inblick i detaljhandelsavtalets regler kring schemaläggning.
Efter webbinariet ska deltagarna känna att de fått en ökad kunskap om schemaläggning och kollektivavtalets möjligheter att förlägga arbetstid där behovet finns under veckan, säsongen och året, till gagn för både företag och anställda.

Läs mer
Arbetsledningsrätt och förhandlingsskyldighet

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över olika situationer som kan uppkomma i verksamheten och då förhandling med facket är nödvändig.
Syftet är också att ge kunskap om regelverket kring fackliga förtroendemän. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått ökad kunskap om reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och därmed kunna känna sig säkrare i sin hantering av förhandlingsskyldigheten under en beslutsprocess.
Kursen hålls genom föreläsning och grupparbeten, men tillfälle ges också till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Läs mer
Avtalsfördjupning - Apoteksavtalet

OBS! Erbjuds endast som företagsintern kurs. Kontakta oss för bokning och information: kurser@svenskhandel.se eller 010-47 185 96.

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Läs mer
Avtalsfördjupning - Detaljhandelsavtalet

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Avtalsfördjupning - Lager- och E-handelsavtalet

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Eftersom partihandelsavtalet ersattes av Lager- och E-handelsavtalet den 1 januari 2019 kommer det nya regelverket särskilt gås igenom.
Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen respektive detaljhandelsavtalet då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Avtalsfördjupning - Tjänstemannaavtalen

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för detaljhandelsavtalet då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Stockholm
Framgång i förhandling med facket

Kursens syfte är att stärka deltagarnas kompetens i fackliga förhandlingar. Teoretisk kunskap om de regler som omgärdar arbetsrättsliga förhandlingar kommer att varvas med praktiska övningar i form av förhandlingsspel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna en större säkerhet inför hur en förhandling planeras, genomförs och avslutas.

Läs mer
Grundläggande arbetsmiljö

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsmiljörättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Kursen ger deltagarna bl.a kunskap om vad som förväntas av arbetsgivare och personer som fått arbetsmiljöansvar delegerat till sig i sin roll som t ex butiks- eller lagerchef. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna som är nödvändiga att känna till inom handeln. Naturligtvis ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Läs mer
Grundläggande arbetsrätt

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Kursen ger deltagarna bl.a. verktyg för att välja rätt anställningsform vid inledandet av en anställning samt kunskap om hur och när en anställning kan avslutas. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund. Naturligtvis ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Läs mer
Grundläggande arbetsrätt webbkurs

Kontakta oss för bokning av kursen och information: kurser@svenskhandel.se eller 010-47 185 96.
Vid bokning kommer du få ett mail med inloggningsuppgift samt information om hur du loggar in.

I denna webb-kurs varvas teori med interaktiva inslag och filmade intervjuer med experter. Avsnittet Anställning har anpassats efter reglerna i Svensk Handels tre största kollektivavtal respektive lagen om anställning för icke kollektivavtalsbundna företag.

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund.

Läs mer
Introduction to Swedish labour law

This course is an introduction to labour law and is intended to give HR-personnel and employees in management positions an overview of Swedish labour law. The intention is to give the participants guidelines on how to handle the legislation and the regulations of the collective bargaining agreements in practice. The course comprise the basics of Swedish labour law such as which employment form should be used when hiring and how and when an employment may be terminated by the employer. The participants will be given several possibilities to discuss and share experiences. .

Läs mer
Löneberäkning - Detaljhandelsavtalet / Lager- och E-handelsavtalet

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer. Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap den behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal.

OBS!!! Möjlighet finns att kombinera denna löneberäkningskurs med löneberäkning enligt tjänstemannaavtal då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Löneberäkning - Tjänstemannaavtalen

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer. Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap den behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal.

OBS!!! Möjlighet finns att kombinera denna löneberäkningskurs med löneberäkning enligt parti- eller detaljhandelsavtalen då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Läs mer
Omorganisation och arbetsbrist

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap i de regler och de situationer som aktualiseras i samband med en större omorganisation med därtill följande arbetsbrist. Kursen utgår från ett fiktivt bolag som står inför en större omorganisation. Under kursen kommer vi att följa det fiktiva bolaget genom exempelvis frågeställningar som uppkommer vid fackliga förhandlingar, vilka underlag som ska tillhandahållas, turordningsfrågor, eventuella avsteg från turordning samt arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.
Kursen innehåller båda praktiska exempel på dokumentation och praktiska övningsuppgifter. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna sig trygga i att hantera en arbetsbrist, från ax till limpa.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist samt hur en större driftsinskränkning kan hanteras i praktiken. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

OBS! Kan kombineras med kursen "Uppsägning och avskedande - de personliga skälen" under eftermiddagen. Anmälan till båda kurserna ger rabatt med 500 kronor.

Läs mer
Sjukdom och rehabilitering

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper om vilket ansvar arbetsgivaren har i de fall anställda blir sjuka och behöver rehabilitering. Kursen behandlar de lagar och regler som blir aktuella när någon blir sjuk och går också igenom rättsfall, vilka ger vägledning för hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att hantera sjukdomsfall och rehabilitering på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Läs mer
Uppsägning och avsked - de personliga skälen

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna större säkerhet i hanteringen av misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet.

Läs mer
Webbinarie - En genomgång av årets mest intressanta rättsfall

Vi avslutar året 2019 med att sammanfatta och redogöra för årets mest intressanta och relevanta avgöranden från Arbetsdomstolen. Har det kommit några som är relevanta för vår bransch och vad kan man som arbetsgivare ta med sig och tillämpa i sin egna verksamhet.
Under webbinariet kommer Svensk Handels processjurister på ett kortfattat och pedagogiskt sätt belysa Arbetsdomstolens resonemang och slutsatser.

Läs mer
Webbinarie - Felaktig tidsrapportering. Vad kan du som arbetsgivare göra.

Kollegor som stämplar åt varandra och anställda som i efterhand går in och korrigerar tidrapporter, hur allvarligt är det egentligen? Hur ska man som arbetsgivare agera i dessa fall och vilka arbetsrättsliga åtgärder ska man vidta?
Under webbinariet kommer Svensk Handels arbetsrättsexperter att guida er genom regelverket kopplat till denna typ av misskötsamhet och redogöra för hur man som arbetsgivare ska agera. Man kommer även gå igenom och belysa Arbetsdomstolens syn på detta.

Läs mer
Webbinarie - Lagen om fackliga förtroendemän - rättigheter och skyldigheter

Vem är egentligen en fackligförtroendeman? Stämmer det att de har rätt till betald ledighet i obegränsad omfattning? Och har man som arbetsgivare rätt att få veta vad de ska göra under tiden som de vill vara lediga?
Svensk Handels arbetsrättsexperter kommer att redogöra för dessa frågor och på ett tydligt och pedagogiskt sätt belysa vilka rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML).

Läs mer
Webbinarie - Årlig uppföljning SAM

För alla aktiviteter i arbetsmiljöarbetet ska det finnas rutiner, och om man sysselsätter minst tio arbetstagare så ska flertalet av dessa rutiner vara skriftliga. Syftet med rutiner är att tydliggöra hur aktiviteter ska utföras och att underlätta informationsspridningen internt. Ofta finns redan verksamhetsrutiner som arbetsmiljöarbetet på ett naturligt sätt kan utgå från och inordnas i.
Med utgång från arbetsmiljöverkets föreskrift gällande Systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), kommer Svensk Handels arbetsmiljöexperter på ett tydligt och pedagogiskt sätt gå genom vilka rutiner och instruktioner som arbetsgivare är skyldiga att ha i sin verksamhet. Man kommer även att tipsa om olika stödåtgärder och stödverktyg.

Läs mer

Filtrera