Hoppa till innehåll

Nyligen presenterade EU sin plan för hur medlemsländerna ska nå de utlovade utsläppsminskningarna. ’The European Green Deal’, också kallad ”Fit for 55” har mål satta till både 2030 samt 2050.

b4e1bf1dbb8a401288c37602872c2f85.jpg

Handeln ligger i framkant i hållbarhetsarbetet inom värdekedjan och Svensk Handel välkomnar att kommissionen tar ytterligare viktiga och ambitiösa steg för att realisera en hållbar utveckling. De förslag som presenterats kommer att påverka handeln såväl direkt som indirekt. Svenska handelsföretag är importberoende och transporterar varor över långa avstånd i hela landet.

– Vi är positiva till en omställning av transporter och drivmedel till mer hållbara alternativ. Handeln är helt beroende av en fungerande transportinfrastruktur för såväl import som export, för distribution ut till såväl konsument som butiker. Initiativen kan komma att öka handelns transportkostnader beroende på hur man utformar systemet med utsläppsrätter och hur snabbt transportbranschen förmår ställa om, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

I förslagen som nu presenterats finns också skrivningar som tyder på att ansvaret för att tillgodose infrastruktur för laddning av eldrivna enheter och fordon kan komma tillskrivas handelsplatser och butiker. Att tillgodose möjligheter för kunder att ladda olika enheter är något som många handlare redan idag bidrar med på frivillig basis. Om det är så att det kommer att bli krav på att bidra med laddningsmöjlighet bör detta åtföljas av stöd.

– När politiken driver på för ökad elektrifiering är det viktigt att den även tar ansvar för att infrastrukturen uppdateras på ett kostnadseffektivt sätt. Att lägga över kostnader till företag och i slutändan konsumenter är inte acceptabelt, fortsätter Mats Hedenström.

Ett annat förslag handlar om åtgärder för att motverka så kallat koldioxidläckage till andra länder. Det innebär att det ska säkerställas att producenter, verksamma i andra länder än produktionslandet, betalar för sina koldioxidutsläpp.

– Det är viktigt att det system som nu upprättas utformas på ett sätt så att det fungerar i praktiken och över en längre tid, utan att skapa ytterligare handelshinder. Om systemet på sikt ska utökas även till konsumentprodukter är det viktigt att det bygger på vetenskaplig grund och att systemet som helhet är kompatibelt med WTO-reglerna. Generellt är det viktigt att de regler som presenteras på EU-nivå inom klimat och miljöområdet är ändamålsenliga, alltså att reglerna ger det resultat som avses uppnås, i detta fall minskade CO₂-utsläpp säger Mats Hedenström.

Svensk Handels årliga hållbarhetsundersökning visar att svenska handelsföretag redan är långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Krav och målsättningar måste dock utformas så att enskilda företag eller länders strävanden inte leder till konkurrensnackdelar genom hårdare regler – eller högre kostnader då det riskerar att stjälpa ett företags hållbarhetsarbete.

– Det är viktigt att svenska åtgärder och regler harmoniseras i relation till det som nu presenteras på EU-nivå. Nationella regler får inte försvåra arbetet för svenska företag. Vi kan se att tidigare åtgärder, däribland kemikalieskatten, har lett till ökade priser på elektronik, och därigenom minskat svenska företags försäljning och konkurrenskraft samt ökat privatimporten, säger Svensk Handels näringspolitiske chef Mats Hedenström.

Målsättningar och lagstiftning för att uppnå utsläppsminskningar och ökad klimatnytta hanteras bäst på en så hög internationell nivå som möjligt. Detta är inte minst viktigt för att skapa konkurrensneutralitet mellan länder.

– Vi tror att ett välbalanserat regelverk, European Green Deal (Fit for 55), kan resultera i att såväl svenska som europeiska handelsföretag kommer kunna få en konkurrensfördel genom sitt proaktiva hållbarhetsarbete. Mats Hedenström

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.