Lagböcker

Nya regler från och med 1 juli

Den 1 juli i somras trädde nya regler i kraft som det är bra att ha koll på. Konsumentverket/KO, Finansinspektionen och Läkemedelsverket har fått stärkta tillsynsbefogenheter ocn nya regler kring hur du får presentera betalningssätt. 

Svensk Handel har samlat kort information om de regelförändringar som trätt i kraft i juli 2020 som du som är företagare bör känna till. Alla nya lagar och förordningar kan du läsa mer om i Sveriges författningssamling.

Konsumentverket/KO, Finansinspektionen och Läkemedelsverket har fått stärkta tillsynsbefogenheter 

Konsumentverket (Konsumentombudsmannen), Finansinspektionen och Läkemedelsverket är behöriga myndigheter enligt EU-förordningen som har fått stärkta tillsynsbefogenheter.

  • Myndigheterna får köpa produkter och tjänster under dold identitet (så kallade testköp), för att lättare kunna upptäcka överträdelser av konsumentlagstiftningen.
  • Myndigheterna får förelägga var och en att både lämna upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs i ett ärende.
  • Ett vitesföreläggande från Konsumentombudsmannen, för att få tillgång till utredningsmaterial eller göra en inspektion, kommer inte längre behöva föregås av en uppmaning.
  • Ändringar i marknadsföringslagen gör det möjligt att begära kvarstad i mål om utdömande av vite. Eftersom viten kan uppgå till relativt stora summor, har det ansetts finnas ett behov av att skydda tillgångar så att dessa inte kan flyttas till andra bolag där exempelvis lagstridig marknadsföring kan fortsätta.

Åtgärder som rör webbplatser

Om en näringsidkare genom sitt agerande på internet, bryter mot konsumentlagstiftningen, till exempel genom otillbörlig marknadsföring eller tillämpning av oskäliga avtalsvillkor vid försäljning på internet, kommer denne att kunna föreläggas (i vissa fall, vid vite) att ta in ett varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök på webbplatsen.

Ett sådant föreläggande ska även kunna riktas mot en värdtjänstleverantör eller internetleverantör.

Lag som begränsar marknadsföring av kreditköp

Nya regler om marknadsföring av betalningssätt som innebär att kreditalternativ inte får vara förvalt utan ska presenteras efter andra betalningsalternativ.

Läs nyhet: Nya betalregler för e-handeln – ska bli svårare att handla på kredit

De nya kraven ska säkerställa att kreditbetalning blir ett aktivt val från konsumentens sida. Det innebär att det ställs krav på hur betaltjänstleverantörer ska utforma sin marknadsföring av tillgängliga betalningssätt vid e-handel.

  • Betalningssätt som innebär direktbetalning ska visas först för konsumenten och därefter betalningsalternativ som innebär kredit.
  • Betalningssätt som innebär att en kredit eller betalningsanstånd lämnas, till exempel betalning via faktura, får inte vara förvalt om det finns andra betalningssätt som konsumenten kan välja.
  • Betaltjänstleverantören är enligt lagen skyldig att se till att betalningssätt presenteras enligt ovan. Även e-handlare som erbjuder flera olika betalningsalternativ på sin webbplats via en betaltjänstleverantör kommer indirekt att påverkas av de nya reglerna.
    Detta då betaltjänstleverantören i många fall kommer behöva ställa krav på e-handlaren genom sitt avtal med e-handlaren för att säkerställa att betalningsalternativen presenteras på ett korrekt sätt. E-handlare behöver därför granska sina avtal med betaltjänstleverantörer utifrån de nya kraven och säkerställa att det är tekniskt möjligt att presentera betalningssätt enligt ovan.
  • Om betaltjänstleverantör inte fullgör sina skyldigheter kan Finansinspektionen ingripa mot leverantören. Utöver detta kan även Konsumentombudsmannen (KO) enligt marknadsföringslagens regler utfärda förbud förenat med ett vitesbelopp mot en betaltjänstleverantör som inte uppfyller ovan nämnda krav.
Jolanda Girzl
Publicerad: 2020.08.28 Senast uppdaterad: 2020.08.28 Kategorier: Konsumenträtt, Medlem

Skriv en kommentar