Hoppa till innehåll

Brand är en av de största säkerhetsrisker som en butik har att hantera. Även ett litet brandtillbud kan få mycket långtgående konsekvenser och till och med äventyra butikens överlevnad. Då bränder ofta inträffar nattetid är lyckligtvis personskador sällsynta, men de ekonomiska skadorna är många gånger omfattande.

611771982f8545a9925277340f8a932e.jpg

Ladda ner vår app Säkerhetscenter! För iPhone / Android  – ta del av varningar och tips. 

 • El-centraler ska vara helt fria från brännbart material, ha minst 1,5 meter rent framför centralerna. Gör gärna markeringar i golvet så att personalen vet var gränsen går.

 • Under tiden butiken är stängd får inget brännbart förvaras närmare fasaden än 6 meter. Detta är särskilt viktigt på lastkajen. Brödbackar, lastpallar och kartongbuntar fungerar som brandbomber och sprider snabbt in elden i butiken. Den vanligaste orsaken till brand är att någon med flit tänder på. Ge inte pyromanen chansen.

 • En container med brännbart material ska förvaras minst sex meter från fasad eller vara låst under natten. Tänk på att ett skärmtak kan styra in lågorna mot fastigheten. Utöka då containerns avstånd från fasaden.

 • Kontrollera regelbundet eluttag så att de inte är trasiga, detta är särskilt viktigt där det förekommer trucktrafik. Se till att personalen vågar rapportera in om ett uttag blivit skadat, det kan rädda butiken.

 • Kontrollera så att alla utrymningsvägar är olåsta under butikens öppettider, kanske koppla låset till belysningen så att det inte missas?

 • Placera inget brännbart direkt under lampor eller lysrör, se till att ha minst en meter fritt under.

 • Förvara brandfarliga vätskor i brandavskiljande skåp.

 • Läs noga på era produkter. Tändvätska är ofta inte klassat som brandfarligt men både spolarvätska och hårspray är det.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Butiken är enligt lag skyldig att ha ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Där ska brandriskerna regelbundet kontrolleras och åtgärder vidtas så att bränder inte uppstår. SBA ställer dessutom krav på butikens brandskyddsorganisation samt att butiken ordnar så att brand kan hanteras. Personal och kunder ska kunna utrymmas från butiken på ett säkert sätt. För att komma igång med butikens SBA kan man börja med:

 • Utse en brandskyddsansvarig i butiken. Det kan vara klokt att låta en och samma person ta hand om brand-, säkerhets-, och arbetsmiljöarbetet i butik eftersom systematiken för dessa arbeten är uppbyggd på liknande sätt.

 • Kontrollera så att butikens brandförsäkring är betald och att försäkringsbolagets krav uppfylls. Om en brand utbryter måste ni vara säkra på att få ersättning för skadan.

 • Genomför en riskbedömning av butiken. Ta hjälp av en representant för personalen och gå igenom butiken:

- Var finns risk för att brand kan uppstå? Kontrollera lastkaj, lager och övriga platser där brännbart material förvaras. Gå igenom lunchrum (titta extra på kaffebryggare och spis), elcentraler (hög brandrisk, inget brännbart här), provkök och grillar. Titta efter skadade eluttag och se efter så att trucken laddas på ett säkert sätt.

- Se till så att butiken har lämpliga brandsläckare i tillräcklig mängd. Varje brandcell ska ha minst en och det ska aldrig vara längre än 25 meter från närmaste släckare, oavsett var i butiken man befinner sig. Använd skumsläckare i kassalinje och på säljytan. Skumsläckare fungerar även på lagret men om brandrisken är hög kan en pulversläckare vara att föredra. Nackdelen med pulversläckare är att de smutsar ner, det kan vara mycket svårt att sanera efter en använd pulversläckare. I chark och vid el-centraler är en koldioxidsläckare att föredra, den smutsar inte ner och kan användas på el utan risk. Kontrollera så att släckarnas plombering är intakt, att släckaren är oskadad och att visaren står på grönt där det finns tryckmätare.

- Kontrollera så att personalen har fått utbildning i hur man förhindrar och bekämpar brand. Det bästa är en praktisk släckutbildning, men även en teoretisk utbildning är värdefull.

- Om branden utbryter måste det vara enkelt att ta sig ut. Kontrollera så att alla nödutgångar är olåsta och fria från hinder. Se till så att det finns tydliga skyltar och att belysningen fungerar i nödarmaturerna. Om butiken har ett talande utrymningslarm ska det testas samtidigt som brandlarmet gås igenom.

- Säkerställ att återsamlingsplatsen fortfarande är lämplig och se till så att alla i personalen känner till var de ska återsamlas.

- Sätt upp alla brister i prioriteringsordning och notera vem som ansvarar för att bristen åtgärdas och när det ska vara klart. Se till att bristema åtgärdas inom utsatt tid.

 • Använd riskbedömningen för att skapa en enkel kontrollista över de brandskyddspunkter som ska kontrolleras regelbundet i butiken. Gör dagliga kontroller av de mest väsentliga delarna, till exempel att alla nödutgångar är olåsta och fria från hinder

 • Se över butikens brandskyddsarbete årligen. Vanligtvis görs detta samtidigt som butikens systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbete gås igenom.

Brandsläckare
Om en brand bryter ut i butiken är det oerhört viktigt att person­alen vet hur de ska agera och att lämplig släckutrustning finns lättillgänglig. Även om butiken har sprinkler måste det finnas brand­ släckare inom räckhåll. En tumregel är att man aldrig ska ha mer än 25 meter till närmaste släckare och att släckartyp ska väljas utifrån verksamhet. Lämpligt är att placera skumsläckare på säljytan och lager och koldioxidsläckare i chark och/ eller el-centraler med mera.

Utrymning
Vid en brand är det oerhört viktigt att alla utrymningsvägar är fungerande och lätt att hitta till, även för en person som inte är van vid butiken. Som hjälp använder vi oss av belysta utrymningsarmaturer, efterlysande skyltar, nödbelysning och utrymningsplaner. Butiken måste regelbundet kontrollera så att belysningar fungerar, att personalen vet hur man ska agera vid en utrymning, och att utrymningsvägarna hålls fria så att alla kan ta sig ut i händelse av en brand.

Alla måste kunna släcka en brand! Se till att du, dina medarbetare och partners har kunskap om hur man släcker en brand. Nattetid kanske städpersonal finns i butiken. Kan de rädda din butik om det börjar brinna?

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.