Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

Remissyttrande av promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
2021.03.01

Remissyttrande av promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissvar: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037
2021.01.29

Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-planering för perioden 2022—2033 och 2022—2037

Oavsett om transport av varor sker på land via väg eller järnväg eller till sjöss är tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan vägledande. Det gör att samtliga dessa tre aspekter måste vägas in när incitamentsstrukturer skapas.

Remissyttrande: Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
2021.01.19

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Angående Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för elfordon. Svensk Handel anser att en omställning behöver ske på marknadsekonomiska premisser i så stor utsträckning som möjligt.

Remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
2021.01.05

Remissyttrande av promemorian: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Den svenska handeln är beroende av ett återöppnande av våra samhällen för att överleva. Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissyttrande HSLF-FS 2021:XX,  följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och  konsekvensutredningen
2021.01.05

Följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen

Promemorian föreslår bland annat ett ny förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Här följer Svensk Handels remissvar på följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen.

1
Utredning skatt på engångsprodukter – SOU 2020:48
2020.12.30

Utredning skatt på engångsprodukter – SOU 2020:48

Svensk Handel stödjer utredningens bakomliggande syfte, det vill säga att främja en övergång till en mer biobaserad och cirkulär ekonomi samt att minska de negativa effekterna på miljön av engångsartiklar. Vi tycker däremot inte att en skatt är rätt väg att gå.

Remissyttrande av Promemoria Covid 19 lag
2020.12.24

Remissyttrande av Promemoria Covid 19 lag

Svensk Handel välkomnar en tillfällig pandemilag men anser att utökade restriktioner omedelbart måste följas upp med kraftfulla stöd. Det skriver Svensk Handel i sitt remissvar på promemorian om ny Covid-19-lag.

Ändringar i smugglingslagen
2020.12.16

Ändringar i smugglingslagen: Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Vi tillstyrker promemorians synpunkt att ”ge tulltjänstemän möjlighet att agera vid misstanke om brott. Vi ser dock risk för kvarliggande problematik rörande utförsel av stöldgods.

2020.12.15

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

För att värna rättvis konkurrens mellan företag och schyssta villkor för kunderna måste myndigheter ha verktyg för att kunna kontrollera produkter som säljs via e-handelsplattformar.

2020.12.11

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Givet utvecklingen med ökad smittspridning samt avrådan från besök i butiker, bör det övervägas möjlighet till korttidsarbete med permittering upp till 80 procent även under den första perioden av 2021.

2020.12.09

Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Svensk Handel välkomnar förslaget till Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd. Det är särskilt välkommet att regeringen föreslår att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare redovisningsperioder.

2020.12.07

Ändring av FHM:s allmänna råd

Svensk Handels remissyttrande om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

2020.11.25

Marknadskontroll och efterlevnad av kassaregisterlagen

IT&Telekomföretagen och Svensk Handel anser att det behöver införas en möjlighet till marknadskontroll inom kassaregisterområdet. Detta skulle kunna ske genom att inkludera marknadskontroll av kassaregister i förslaget i SOU 2020:49.

2020.11.02

Förslag till förändrade ämnesplaner och programstrukturer

Det är positivt att Skolverket ser vikten av att fokusera utbildningens innehåll kring försäljning och service då det har varit en svaghet i det tidigare programmet att det varit otydligt och spretigt.

2020.10.28

En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

Svensk Handel ser positivt på denna modernisering av konsumentregelverket samt förtydligandet av reglerna.  De nya reglerna kommer förhoppningsvis att undanröja oklarheter som råder idag.