Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

Promemoria - Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning
2021.05.04

Promemoria - Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Här följer Svensk Handels promemoria om avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning.

Kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister
2021.03.31

Kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister

Här följer Svensk Handels kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister.

Remissyttrande: Angående promemorian nedstängningsstöd
2021.03.26

Remissyttrande: Angående promemorian nedstängningsstöd

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående promemorian nedstängningsstöd.

Remiss: SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil
2021.03.24

Remiss: SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil

Här följer Svensk Handels remissyttrande om SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil.

Remissyttrande: Ändring Folkhälsomyndighetens föreskrift (HSLF-FS 2021:2)
2021.03.03

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Här följer Svensk Handels remissyttrande om Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissyttrande: Befordringskravet i postförordningen
2021.03.01

Remissyttrande: Befordringskravet i postförordningen

Här följer Svensk Handels och Svensk Digital Handels remissyttrande Befordringskravet i postförordningen.

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
2021.03.01

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Här följer Svensk Handels remissyttrande om Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Remissyttrande angående promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete
2021.03.01

Remissyttrande angående promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (Fi2021/00798)

Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (Fi2021/00798).

Remissyttrande av promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
2021.03.01

Remissyttrande av promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissvar: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037
2021.01.29

Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-planering för perioden 2022—2033 och 2022—2037

Oavsett om transport av varor sker på land via väg eller järnväg eller till sjöss är tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan vägledande. Det gör att samtliga dessa tre aspekter måste vägas in när incitamentsstrukturer skapas.

Remissyttrande: Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
2021.01.19

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Angående Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för elfordon. Svensk Handel anser att en omställning behöver ske på marknadsekonomiska premisser i så stor utsträckning som möjligt.

Remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
2021.01.05

Remissyttrande av promemorian: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Den svenska handeln är beroende av ett återöppnande av våra samhällen för att överleva. Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissyttrande HSLF-FS 2021:XX,  följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och  konsekvensutredningen
2021.01.05

Följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen

Promemorian föreslår bland annat ett ny förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Här följer Svensk Handels remissvar på följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen.

1
Utredning skatt på engångsprodukter – SOU 2020:48
2020.12.30

Utredning skatt på engångsprodukter – SOU 2020:48

Svensk Handel stödjer utredningens bakomliggande syfte, det vill säga att främja en övergång till en mer biobaserad och cirkulär ekonomi samt att minska de negativa effekterna på miljön av engångsartiklar. Vi tycker däremot inte att en skatt är rätt väg att gå.

Remissyttrande av Promemoria Covid 19 lag
2020.12.24

Remissyttrande av Promemoria Covid 19 lag

Svensk Handel välkomnar en tillfällig pandemilag men anser att utökade restriktioner omedelbart måste följas upp med kraftfulla stöd. Det skriver Svensk Handel i sitt remissvar på promemorian om ny Covid-19-lag.