Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

Remissyttrande HSLF-FS 2021:XX,  följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och  konsekvensutredningen
2021.01.05

Följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen

Promemorian föreslår bland annat ett ny förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Här följer Svensk Handels remissvar på följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen.

1
Utredning skatt på engångsprodukter – SOU 2020:48
2020.12.30

Utredning skatt på engångsprodukter – SOU 2020:48

Svensk Handel stödjer utredningens bakomliggande syfte, det vill säga att främja en övergång till en mer biobaserad och cirkulär ekonomi samt att minska de negativa effekterna på miljön av engångsartiklar. Vi tycker däremot inte att en skatt är rätt väg att gå.

Remissyttrande av Promemoria Covid 19 lag
2020.12.24

Remissyttrande av Promemoria Covid 19 lag

Svensk Handel välkomnar en tillfällig pandemilag men anser att utökade restriktioner omedelbart måste följas upp med kraftfulla stöd. Det skriver Svensk Handel i sitt remissvar på promemorian om ny Covid-19-lag.

Ändringar i smugglingslagen
2020.12.16

Ändringar i smugglingslagen: Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Vi tillstyrker promemorians synpunkt att ”ge tulltjänstemän möjlighet att agera vid misstanke om brott. Vi ser dock risk för kvarliggande problematik rörande utförsel av stöldgods.

2020.12.15

Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

För att värna rättvis konkurrens mellan företag och schyssta villkor för kunderna måste myndigheter ha verktyg för att kunna kontrollera produkter som säljs via e-handelsplattformar.

2020.12.11

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Givet utvecklingen med ökad smittspridning samt avrådan från besök i butiker, bör det övervägas möjlighet till korttidsarbete med permittering upp till 80 procent även under den första perioden av 2021.

2020.12.09

Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Svensk Handel välkomnar förslaget till Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd. Det är särskilt välkommet att regeringen föreslår att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare redovisningsperioder.

2020.12.07

Ändring av FHM:s allmänna råd

Svensk Handels remissyttrande om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

2020.11.25

Marknadskontroll och efterlevnad av kassaregisterlagen

IT&Telekomföretagen och Svensk Handel anser att det behöver införas en möjlighet till marknadskontroll inom kassaregisterområdet. Detta skulle kunna ske genom att inkludera marknadskontroll av kassaregister i förslaget i SOU 2020:49.

2020.11.02

Förslag till förändrade ämnesplaner och programstrukturer

Det är positivt att Skolverket ser vikten av att fokusera utbildningens innehåll kring försäljning och service då det har varit en svaghet i det tidigare programmet att det varit otydligt och spretigt.

2020.10.28

En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

Svensk Handel ser positivt på denna modernisering av konsumentregelverket samt förtydligandet av reglerna.  De nya reglerna kommer förhoppningsvis att undanröja oklarheter som råder idag.

2020.10.28

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar

I föreliggande promemoria föreslås att en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter gällande personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Svensk Handel anser att åtgärden är positiv, men efterlyser samtidigt en plan för en permanent nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

2020.10.12

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid- 19

Remissyttrande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid- 19 med mera. (HSLF-FS 2020:12) och tre anslutande ändringsföreskrifter.

2020.10.08

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Svensk Handel välkomnar den föreslagna förlängningen av omställningsstödet men anser att föreslagna nivåer på omsättningstapp är för höga, perioden är för kort samt att föreslagna månader redovisas separat.

Skatt på modet
2020.10.02

Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier

Följande remissvar avser remiss SOU 2020:20 Skatt på modet. Svensk Handel vill betona att vi alltid stödjer ambitioner att förbättra livskvaliteten och miljön för såväl producenter som konsumenter. Vi anser däremot inte att detta förslag utgör en sådan ambition.