Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

2020.10.28

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar

I föreliggande promemoria föreslås att en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter gällande personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Svensk Handel anser att åtgärden är positiv, men efterlyser samtidigt en plan för en permanent nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

2020.10.12

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid- 19

Remissyttrande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid- 19 med mera. (HSLF-FS 2020:12) och tre anslutande ändringsföreskrifter.

2020.10.08

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Svensk Handel välkomnar den föreslagna förlängningen av omställningsstödet men anser att föreslagna nivåer på omsättningstapp är för höga, perioden är för kort samt att föreslagna månader redovisas separat.

Skatt på modet
2020.10.02

Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier

Följande remissvar avser remiss SOU 2020:20 Skatt på modet. Svensk Handel vill betona att vi alltid stödjer ambitioner att förbättra livskvaliteten och miljön för såväl producenter som konsumenter. Vi anser däremot inte att detta förslag utgör en sådan ambition.

2020.09.23

Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning

Svensk Handel anser att det är välkommet med en översyn av lotsreglerna – inte minst med tanke på teknikutveckling och digitalisering. Det är viktigt att följa med i denna utveckling för att dra nytta av de nya möjligheter som uppstår, förbehållet att det sker på lika villkor.

2020.09.18

Omställningsstöd till företag för perioden maj – juli 2020

Svensk Handel välkomnar den föreslagna förlängningen av omställningsstödet. Dock med följande synpunkter avseende omsättningstappets storlek, föreslagen stödperiod och stödperiodens indelning. Beaktande bör också tas till nystartades företags rätt till stödåtgärden.

2020.08.20

Ny punktskatt på övrig tobak

Svensk Handel är positiv till de föreslagna förändringarna som innebär att punktskatt införs på övrig tobak. Detta för att få en sundare konkurrens och för att försvåra för kriminell verksamhet inom tobaksbranschen.

2020.06.26

Huddinge kommuns godstrafikplan

Svensk Handel stödjer remissen om Godstrafikplan för Huddinge kommun. Strategiska områden och insatser stämmer väl överens med vår bild med de inspel som vi gör i vårt remissyttrande.

1
2020.06.04

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

En förebyggande sjukpenning av detta slag borde varit på plats tidigt. Med det sagt så bör införandet nu skyndas på, alternativt kompletteras med en retroaktivitet. Läs Svensk Handels remissvar i sin helhet här.

2020.04.29

En ny riksbankslag

Svensk Handel har inga invändningar på ett övergripande plan mot att nuvarande riksbankslag med flera bestämmelser ses över och att Riksbankens befogenheter, mandat och beslutsstruktur preciseras.

2020.04.05

Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen

Svensk Handel motsätter sig inte regeringens förslag till tillfällig krislag som bland annat öppnar för att kunna stänga stormarknader och handelsplatser för att hindra coronavirusets spridning. Det måste däremot kompletteras med en plan för att kompensera de företag som drabbas.