Remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

2020.06.26

Huddinge kommuns godstrafikplan

Svensk Handel stödjer remissen om Godstrafikplan för Huddinge kommun. Strategiska områden och insatser stämmer väl överens med vår bild med de inspel som vi gör i vårt remissyttrande.

1
2020.06.04

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

En förebyggande sjukpenning av detta slag borde varit på plats tidigt. Med det sagt så bör införandet nu skyndas på, alternativt kompletteras med en retroaktivitet. Läs Svensk Handels remissvar i sin helhet här.

2020.04.29

En ny riksbankslag

Svensk Handel har inga invändningar på ett övergripande plan mot att nuvarande riksbankslag med flera bestämmelser ses över och att Riksbankens befogenheter, mandat och beslutsstruktur preciseras.

2020.04.05

Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen

Svensk Handel motsätter sig inte regeringens förslag till tillfällig krislag som bland annat öppnar för att kunna stänga stormarknader och handelsplatser för att hindra coronavirusets spridning. Det måste däremot kompletteras med en plan för att kompensera de företag som drabbas.