Hoppa till innehåll

Varje årsskifte träder ett antal nya lagar ikraft. Några av dem är särskilt viktiga för dig som handlare att hålla koll på. Vi har samlat de allra viktigaste här.

nytt-ar-2023.jpg

Svensk Handel har samlat kort information om de regelförändringar som trätt i kraft januari 2023 eller senare delen av 2022. Alla nya lagar och förordningar kan du läsa om i Sveriges författningssamling.

Nya regler för att genomföra EU-direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2 augusti 2022 - I likhet med vad som gäller för föräldrapenning på sjukpenningnivå ska 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå inte kunna avstås till den andra föräldern. Föräldrar med barn upp till åtta år och vissa arbetstagare som vårdar en närstående svårt sjuk person ges vissa rättigheter vid en begäran om flexibla arbetsformer. Med flexibla arbetsformer avses förändringar av arbetsmönstret såsom distansarbete och flexibel arbetstid. Arbetstagare som begär flexibla arbetsformer omfattas av skydd mot missgynnande. Repressalieförbud införs till skydd för arbetstagare i lagen om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen och lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Diskrimineringsombudsmannen får utökad talerätt för enskilda arbetstagare i vissa tvister om missgynnande behandling.

Ökade krav på arbetsgivare vid subventionerade anställningar

1 december 2022 Kraven på arbetsgivare för att få bidrag eller stöd vid subventionerade anställningar eller för att ta emot praktikanter tydliggörs och skärps när det gäller skötsamhet för att hindra oseriösa arbetsgivare från att ta emot bidrag, stöd eller praktikanter. Regleringen för behandling av personuppgifter ändras för att underlätta kontrollen av arbetsgivarna.

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

1 januari 2023 Jobbskatteavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år förstärks. Ändringen innebär att skattereduktion ges med ett belopp som motsvarar en större andel av arbetsinkomsterna för personer med arbetsinkomster upp till ca 1,8 miljoner kronor per år. Totalt sänks skatten för äldre som arbetar med 770 miljoner kronor.

Schablonbeskattning för kemikalieskatt vid viss typ av import

31 december 2022 Det införs ett system med schablonbeskattning för kemikalieskatt vid vissa former av import från länder utanför EU. Systemet används om varans nettovikt inte framgår av tulldeklarationen. I så fall beskattas varorna med ett schablonbelopp per vara. Om schablonsystemet har tillämpats kan den skattskyldige välja att inom två månader lämna uppgifter om varans vikt till Tullverket och i stället tillämpa de ordinarie reglerna.

Genomförande av det nya punktskattedirektivet

13 februari 2023 - I samband med genomförandet av ett omarbetat EU-direktiv införs en ny lag om tobaksskatt och en ny lag om alkoholskatt, vilka ersätter nuvarande lagar med samma namn. I övrigt avser förändringarna huvudsakligen hur vissa flyttningar av tobaksvaror, alkoholvaror och energiprodukter ska hanteras administrativt.

Höjd skatt på alkohol och tobak

1 januari 2023 Skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent och skatten på sprit höjs med cirka 1 procent 2023. Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver den tidigare prognosticerade förändringen i konsumentprisindex.

Tydligare krav på identifiering när fakturabetalningar utgör en betaltjänst

1 januari 2023 Många konsumenter drabbas av bedrägerier vid krediter vid e-handel. Det förtydligas att det krav som finns på betaltjänstleverantörer att tillämpa stark kundautentisering också ska gälla vid fakturabetalningar online. Tillsynen över att snabblåneföretag följer bestämmelserna om kreditprövning flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen.

Tystnadsplikt i post- och annan befordringsverksamhet

2 januari 2023 I postlagen finns bestämmelser om tystnadsplikt för den som arbetar i postverksamhet. Tystnadsplikten kan ibland försvåra för brottsbekämpande myndigheter att ingripa mot handel med illegala varor som skickas med post. Den som arbetar i postverksamhet ges därför möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter som gäller misstanke om brott till en brottsbekämpande myndighet, om fängelse är föreskrivet för brottet. Tystnadsplikten om att viss kontroll av försändelser utförs av en brottsbekämpande myndighet föreslås omfatta verksamheten hos alla befordringsföretag, dvs. även företag som endast befordrar paket.

Snabbare lagföring av brott

1 januari 2023 Den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som pågår sedan januari 2018 har visat positiva resultat och har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna. Ändringarna innebär att ett permanent snabbförfarande i brottmål möjliggörs och att andra åtgärder vidtas för snabbare lagföring av brott.

Nya regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

31 januari 2023 Reglerna om aktiebolags möjlighet att genomföra gränsöverskridande sammanslagningar utvecklas. Dessutom införs det möjligheter till gränsöverskridande delning och gränsöverskridande ombildning av aktiebolag. Den nya regleringen innebär att det öppnas fler möjligheter för aktiebolag att omstrukturera sig över nationsgränserna inom EU och EES. För att motverka att de gränsöverskridande förfarandena används för brottsliga eller otillbörliga ändamål ska myndighetskontrollen vid förfarandena utökas. Bolagsverket får en central roll i denna kontroll. Reglerna bygger på ett EU-direktiv.

Ny förordning om producentansvar för elutrustning

1 januari 2023 Den nya förordningen ersätter förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. I förhållande till den tidigare förordningen innehåller den nya bestämmelser som utökar producentansvaret, bland annat genom att producenterna ska vidta avfallsförebyggande åtgärder och att de genom olika typer av incitament ska bidra till ökad utsortering och insamling av elavfall. Ändringarna i de övriga förordningarna är följdändringar. Förordningen innehåller även bestämmelser som genomför de minimikrav för producentansvar som finns i EU:s avfallsdirektiv. (SFS 2022:1276) m.m.

Förordningen om producentansvar för fiskeredskap

1 januari 2023 Den 1 januari 2023 träder förordningen om producentansvar för fiskeredskap i kraft (SFS 2021:1001). Det innebär att producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast införs. Producenter ska då bland annat anmäla sig till Naturvårdsverket och rapportera mängden fiskeredskap som de satt på marknaden under år 2022. Med fiskeredskap avses de föremål eller redskap som innehåller plast och används inom fiske eller vattenbruk för att lokalisera, fånga eller föda upp marina eller limniska biologiska resurser, eller flyter på vattenytan och används i syfte att dra till sig, fånga eller föda upp marina eller limniska biologiska resurser. Mer information hittar du här. 

Ny förordning om producentansvar för förpackningar

I huvudsak den 1 januari 2023 - Den nya förordningen ersätter förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Ändringarna syftar till att förbättra insamlingen av förpackningsavfall. Under 2023 ska producentansvarsorganisationer söka tillstånd för sin verksamhet. Från och med 2024 ska kommunerna ansvara för insamling av förpackningsavfall från hushåll mot ersättning av producentansvarsorganisationer, som också ska ta emot och behandla avfallet. En uppbyggnad av fastighetsnära insamling ska ske 2024–2027. Kompletteringar och följdändringar görs i flera andra förordningar. I avfallsförordningen införs tydligare utsorteringskrav för den som har förpackningsavfall. Det förtydligas också att en förpackning ska skiljas från sitt innehåll om det inte är fråga om en förpackning som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall. Det införs vidare ett utsorteringskrav för farligt avfall samt skyldigheter för den som driver ett serveringsställe att ge besökare möjlighet att sortera sitt avfall. Naturvårdsverket ges möjlighet att meddela föreskrifter och dispenser i anledning av vissa av de nya kraven. (SFS 2022:1274) m.m.

Producenter av engångsplastprodukter ska betala nedskräpningsavgifter

1 januari 2023 Nedskräpningsavgifter tas ut som en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. De som omfattas av kraven är producenter av flexibla omslag, matlådor, muggar, dryckesbehållare av plast, filter, tobaksvaror med filter, ballonger och våtservetter samt producenter av engångsplastlock till muggar. Avgifterna ska täcka Naturvårdsverkets verksamhet enligt förordningen och kommunernas kostnader för att städa upp skräp. För mer information se Förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

marie-enhorning2.jpg

Marie Enhörning

Näringspolitisk expert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
kvinna-faktura-900x280.jpg

Uppdatering angående ”Late Payment Regulation”

NyhetDiskussioner kring EU-kommissionens förslag om reglering av betalningstider pågår för fullt i Bryssel. Här är en sammanfattning av läget.
100-listan-(3).jpg

100 profiler som gör handeln mer hållbar

NyhetDe är ledare, entreprenörer, hållbarhetschefer och eldsjälar. 100 profiler som jobbar hårt för att handeln ska bli mer hållbar.
webbinarium-ehandel-summering.png

4 inspirerande tips inför e-handelsåret 2024

NyhetPaul Fischbein, Revolution Race och Monika Magnusson, Apotek Hjärtat delar sina bästa e-handelstips.
byt-nat-nu.png

Har du koll på dina uppkopplingar? Sverige stänger 2G och 3G

NyhetFram till slutet av 2025 kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut i Sverige och allt som är kopplat till dessa nät slutar fungera.
smink.png

EU stramar åt onlineförsäljning av kosmetika

NyhetEU har infört nya regler för att stärka konsumentskyddet vid onlineköp av kosmetik. Handlare måste visa mer omfattande produktinformation.
lina-sabadello-film-2.png

Viktig information om indexklausulen i ditt hyresavtal

NyhetMycket viktig info för dig som ska omförhandla ditt hyreskontrakt. Här får du handfasta tips att ta med dig in i förhandlingen.
roda-havet.png

Konflikten i Röda havet ger ökade kostnader för handeln

NyhetOroligheterna i området kring Röda Havet och Suezkanalen driver upp containerpriserna.
arbetsgivarservice-illustration.jpg

Dags att rapportera in dina medlemsuppgifter

NyhetSenast den 28 februari behöver du som är medlem i Svensk Handel rapportera in korrekta uppgifter om ditt företag.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.